Tekninen lautakunta, kokous 16.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2018

PuuDno-2018-11

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 27.1.2014 Puumalan kunnan sisäisen valvonnan ohjeet.

Ohjeen mukaan toimialajohtaja laatii toimialaansa koskevan valvontasuunnitelman vuodeksi kerrallaan. Suunnitelman hyväkysyy tekninen lautakunta.

Valvontasuunnitelmassa esitetään noin kolme toimialan riskien kannalta olennaisinta valvontakohdetta, joiden valvonta muodostaa kyseisen vuoden valvontasuunnitelman. Valvontasuunnitelmassa esitetään valvonnan keinot ja kontrollit, joilla valvonta toteutetaan. Suunnitelman mukaisesta valvonnasta raportoidaan tekniselle lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa, kesäkuussa ja joulukuussa.

Suunnitelmat ovat salassa pidettäviä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 23 §:n 15. kohdan nojalla (asiakirjat, jotka sisältävät tietoja viranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai muusta valvontatoimeen liittyvästä seikasta, jos tiedon anaminen niistä vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa asiaan osalliselle).

Teknisen toimialan sisäisen valvonnan valvontasuunnitelma vuodelle 2018 on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknisen toimialan sisäisen valvonnan suunnitelman vuodelle 2018.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian takaisin valmisteluun.

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknisen toimialan sisäisen valvonnan suunnitelman vuodelle 2018 uusitun liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.