Tekninen lautakunta, kokous 16.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Poikkeamishakemus / 623-443-2-16

PuuDno-2018-56

Valmistelija

  • Antti Närvänen, rakennustarkastaja, antti.narvanen@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistaja hakee poikkeamislupaa vapaa-ajan rakennuksen laajentamisen mahdollistamiseksi.

Rakennettava kiinteistö sijaitsee Puumalan kunnan Torsantaka kylässä Rn:o 2:16, pinta-ala noin 1,77 ha.

Poikkeamislupaa haetaan oikeusvaikutteisen Puumalan Itäosien osayleiskaavan loma-asuntoalueeksi merkitylle rakennuspaikalle (RA), jolle saa rakennusjärjestyksen mukaan rakentaa yhden loma-asunnon ja enintään neljä talousrakennusta.

Rakennuspaikalla on nykyisin lomarakennus 75 k-m2, autotallin ja varastotiloja sisältävä talousrakennus 68 k-m2, rantasauna 15 k-m2 sekä keittokatos. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on tällä hetkellä 158 k-m2. Kiinteistön omistajan suunnitteleman laajennuksen pinta-ala on 92 k-m2, jolloin laajennuksen toteuttamisen jälkeen yhteenlaskettu kerrosala tulisi olemaan 250 k-m2.

Poikkeamista haetaan rakennusjärjestyksen kohdan 5.2 määräyksestä, jossa kaavaan merkityn, pinta-alaltaan yli 4000 m2:n suuruisen, loma-asuntokäyttöön tarkoitetun rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusoikeus on 200 k-m2.

Hanketta ja poikkeamisluvan tarvetta perustellaan sillä, että nykyiset majoitustilat ovat jäämässä pieniksi hakijan perheen tuleviin tarpeisiin nähden sekä sillä, että esim. saniteettitilat ovat nykyisellään puutteellisia ja käyttötarkoitukseen huonosti sopivia ajateltaessa rakennuksen ympärivuotista vapaa-ajan käyttöä. 

Rakennuksen tekniset järjestelmät, kuten vesi- ja jätevesijärjestelmät on toteutettu nykyisellään Puumalan kunnan vaatimusten mukaisesti.

Naapureita on kuultu. Naapurit eivät ole tehneet muistutusta poikkeamishakemuksesta

Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa naapureille eikä maanomistajien tasapuoliselle kohtelulle.

Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on 14.03.2018

Päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.

Sijaintikartta, asemapiirros ja luonnospiirustukset ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää myöntää hakijalle poikkeamisluvan, rakennusjärjestyksessä kiinteistölle sallitun rakennusoikeuden ylittämiseen 50:llä kerrosneliömetrillä. Poikkeamislupa myönnetään loma-asunnon laajentamisen mahdollistamiseksi, Puumalan kunnan Torsantaka kylän kiinteistöllä 623-443-2-16 edellä esitetyn perusteella.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, rakennustarkastaja