Tekninen lautakunta, kokous 16.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Teknisen toimen talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2018

PuuDno-2017-145

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Valtuusto on hyväksynyt 11.12.2017 §:ssä 70 talousarvion vuodelle 2018 ja vuosien 2018 - 2020 taloussuunnitelman. Teknisten palvelujen toimialan määrärahat vuodelle 2018 tulosaluetasolla (ulkoiset) ovat seuraavat:

Tekninen lautakunta

 

 

menot

tulot

netto

-130 415

   12 200

-118 215

Yhdyskuntapalvelut

 

 

menot

tulot

netto

-858 680

 297 900

-560 780

Pelastuspalvelut

 

 

menot

tulot

netto

-258 495

   56 600

-201 895

Kiinteistöpalvelut

 

 

menot

tulot

netto

-817 520

 336 250

   -481 270

Ympäristövalvonta

 

 

menot

tulot

netto

-175 560

   95 000

  -80 560

Kaavoitus- ja tonttipalvelut, sis. metsätalouden

 

 

menot

tulot

netto

-119 625

 150 000

   30 375

Asumispalvelut

 

 

menot

tulot

netto

-196 260

 281 200

  84 940

Ruokahuolto- ja puhtaanapitopalvelut

menot

tulot

netto

-984 095

 655 855

      -328 240

Lautakunnat hyväksyvät osaltaan talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat.

Valtuusto on hyväksynyt teknisten palvelujen toimialan talousarvion lautakunnan 27.10.2017 § .ssä 56 tekemän esityksen mukaisena. Talousarvion käyttösuunnitelma on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelman liitteen mukaisena.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00