Tekninen lautakunta, kokous 16.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Teknisen toimen sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2017

PuuDno-2016-277

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Valtuusto on kokouksessaan 27.1.2014 hyväksynyt Puumalan kunnan sisäisen valvonnan ohjeet.

Vuoden 2017 teknisen toimialan sisäisen valvonnan suunnitelma käsitti jätelaskutuksen, viranhaltijapäätösten ja sijaisuuksien seurantaa.

Raportit ovat salassa pidettäviä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 23 §:n 15 mom. nojalla (asiakirjat, jotka sisältävät tietoja viranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai muusta valvontatoimeen liittyvästä seikasta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa asiaan osalliselle)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta käsittelee vuoden 2017 sisäisen valvonnan raportin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.