Tekninen lautakunta, kokous 16.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Teknisen lautakunnan laskujen hyväksymisoikeudet vuodelle 2018

PuuDno-2018-10

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Vuoden 2018 talousarvion mukaan hallintokuntien on vuosittain nimettävä, ketkä henkilöt ovat oikeutettuja hyväksymään niiden laskuja ja muita menotositteita. Hyväksyjien tulee olla esimiesasemassa tai vähintään tulosyksikkötasosta vastuussa olevia. Laskun ja menotositteen hyväksyjä vastaa laskun oikeellisuudesta ja vastaa myös siitä, että maksun suorittamiseen on olemassa määräraha. Laskussa on hyväksymisen lisäksi oltava tarkastusmerkinnät ja tilimerkinnät. Laskujen nopeaan kiertoon on kiinnitettävä huomiota, jotta vältytään mahdollisilta viivästyskoroilta. Laskujen ripeä käsittely tulee myös turvata loma-aikoina. Hyväksyjänä ei voi olla sama henkilö, joka tekee asiatarkastusmerkinnän laskuun. Alainen ei voi hyväksyä esimiehensä laskuja eikä kukaan omia laskujaan.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päätää hyväksyä teknisten palvelujen toimialan laskujen ja menotositteiden hyväksyjät seuraavasti:

       

Vastuualue                                              Hyväksyjät
Tekninen lautakunta

Tekninen johtaja, hänen poissa ollessa rakennustarkastaja

 

Yhdyskuntapalvelut Tekninen johtaja, jätehuollon osalta ympäristösihteeri, yksityistieasioiden osalta maankäyttöteknikko, teknisen johtajan poissa ollessa rakennustarkastaja
Pelastuspalvelut Tekninen johtaja, hänen poissa ollessa rakennustarkastaja
Kiinteistöpalvelut

Tekninen johtaja, hänen poissa ollessa rakennustarkastaja

Kiinteistöjen lämpö-, sähkö- ja vesilaskujen osalta työnjohtaja, hänen poissa ollessa tekninen johtaja

Ympäristövalvonta

Rakennusvalvonnan osalta rakennustarkastaja, hänen poissa ollessa tekninen johtaja,

Ympäristösuojelun osalta ympäristösihteeri, hänen poissa ollessa rakennustarkastaja

Kaavoitus- ja tonttipalvelut

Kaavoitus- ja tonttipalvelujen sekä metsätalouden osalta tekninen johtaja, hänen poissa ollessa rakennustarkastaja

Mitaustoiminnan osalta maankäyttöteknikko, hänen poissa ollessa tekninen johtaja

Asumispalvelut Asuntosihteeri, hänen poissa ollessa tekninen johtaja
Ruokahuolto ja puhtaanapito Ruokapalvelupäällikkö, hänen poissa ollessa tekninen johtaja 

Edellä olevan lisäksi teknisellä johtajalla on oikeus hyväksyä kaikki teknisten palvelujen toimialan laskut. Vastaava oikeus on teknisen johtajan poissa ollessa kunnanjohtajalla, joka myös hyväksyy teknisen johtajan laskut.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Laskujen hyväksyjät

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00