Tekninen lautakunta, kokous 16.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Siltatornin valaistuksen uusimisen kustannukset

PuuDno-2018-54

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 investointiosassa Kirkonkylän satama-alueen kehittämiseen yhteensä 85 000 euroa. Investoinneiksi kyseiseen menokohtaan on nimetty Elsa- ja Sylvi-laitureiden sähköistys, hissitornin valaistuksen uusiminen sekä Veeran rannan piha ja saunan suunnittelu. Kyseiset toimet saatiin tehtyä vuoden 2017 aikana, lisäksi hankittiin uusi, satama-aluetta palveleva äänentoistojärjestelmä. Yhteensä Kirkonkylän satama-alueen kehittämiseen käytettiin vuonna 2017 78 341,62 euroa. Kirkonkylän Satama-alueen kehittämisinvestoinnit alittuivat kaikki hankkeet mukaan lukien yhteensä 6 658,38 eurolla.

Suurin menokokonaisuus satama-alueen kehittämisinvestoinneista muodostui siltatornin valaistuksen uusimisesta. Keväällä 2017 ideakilpailulla alkanut hanke päättyi vuoden lopussa uusien led-tekniikkaan perustuvien valaistusratkaisujen julkistamiseen. Hankkeen kustannukset sisälsivät ideakilpailun palkintosummat, valaistus- ja sähkötöiden, sekä toteutusurakan suunnittelun, asennettavien varusteiden ja laitteiden hankintakustannukset, toteutuksen eri urakkasuoritukset, sekä rakennuttajapalkkiot. Osakokonaisuuksien hankinnoista on tehty asianmukaiset hankintapäätökset. Siltatornin valaistushankkeen lopulliset kustannukset olivat 53 449,35 euroa.

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 7.12.2015 valtuuttaa teknisen johtajan ja kunnanjohtajan päättämään alle 50 000 euron arvoisista toimialansa rakennus- ja investointihankkeista talousarvion sallimissa rajoissa. Tätä suuremmasta hankkeesta päättää lautakunta 200 000 euroon asti. Siltatornin valaistuksen kustannusten ylittäessä 50 000 euroa, päätösvaltaa käyttää siten tekninen lautakunta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Puumalansalmen siltatornin valaistushankkeen kokonaiskustannukset 53 449,35 €.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00