Tekninen lautakunta, kokous 16.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Sähköautojen latauspisteiden toteutus ylätorille

PuuDno-2018-50

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Suur-Savon Sähkö Oy on esittänyt Puumalan kunnalle yhteistyötä sähköautojen latauspisteiden rakentamiseksi Puumalaan. Tammikuun 2018 alussa saatiin Etelä-Savon Energian ja Suur-Savon Sähkön sähkömyyntiyhtiöltä, Lumme Energialta, sopimusluonnos koskien sähköisen liikenteen latauspisteen rakentamista kuntamme ylätorille. Sopimuksen tarkoituksena olisi, että Puumalan kunta edistäisi sähköisen liikenteen kehittymistä tarjoamalla latauspisteiden sijoituspaikkoja alueellaan. Kunta tavoittelisi imagohyödyn lisäksi pitkällä aikavälillä elinvoimaisuuden, matkailun ja palveluiden kasvua. Lumme Energian tarkoituksena on profiloitua edistyksellisenä sähköisen liikenteen ja vähäpäästöisen autoilun edistäjänä.

Hankkeessa kunnan kustannusvastuulle jäisi olemassa olevan liittymän suurentaminen, sähkökeskuksen uusiminen sekä jalustoista ja kaapeloinneista vastaaminen. Lisäksi kunta vastaisi kiveyksien, reunakivien ja ruutujen maalauksista, sekä muista kustannuksista toteutuneen mukaan kohteen yleissuunnitelman mukaisesti. Puumalan kunnan velvollisuuksiksi jäisivät myös latauspisteiden päivittäinen visuaalinen tarkistus, latausalueen talvikunnossapito ja valaistus. Sähkönsiirron vuotuiset perusmaksut kasvaisivat noin 1700 eurolla, mutta tämä voitaisiin kompensoida pienentämällä kunnantalon pääsulakekokoa. Kunnalle tulevat kustannukset alkuvaiheessa olisivat arviolta yli 10 000 euroa.

Sopimuksessa Puumalan kunta sitoutuisi olemaan antamatta kyseistä ja läheisiä paikoitusalueita muiden kuin Lumme Energian käyttöön sähköautojen lataamista varten ja muuallakin kunnan omistamilla alueilla Lumme Energialla olisi ensisijainen oikeus latauspisteiden sijoituspaikkoihin. Puumalan kunnalla olisi kuitenkin oikeus rakentaa kunnan alueelle sen omaa henkilökuntaa palvelevia sähköautojen latauspisteitä.

 Lumme Energian vastuulle hankkeessa jäisivät itse latauslaitteisto ja sen ylläpito.

Sopimusluonnoksen mukaan latauspisteiden käyttämä sähkö mittaroitaisiin Lumme Energian toimesta tuntitasoisesti ja Lumme Energia tilittäisi Puumalan kunnalle vuosittain tai sovitun mukaisesti sähköenergian käytöstä koituvat energia- ja siirtomaksut, lukuun ottamatta sähkön siirron perus- ja tehomaksuja.  Poikkeuksena tästä olisi ajanjakso 31.12.2020 saakka, jona aikana Lumme Energia ei tilittäisi mitään maksuja Puumalan kunnalle.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää, että Puumalan kunta ei osallistu tässä vaiheessa sähköautojen latauspisteiden toteuttamiseen. Esitetyt kustannukset ovat melko korkeat ja sopimusehdot varsin velvoittavat. Hanke vaatisi menokohdan lisäämistä kunnan investointiosaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Suur-Savon Sähkö Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00