Tekninen lautakunta, kokous 16.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Metsästysvuokrasopimus / Hamulan hirviseurue ry

PuuDno-2017-260

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan maa-alueita on perinteisesti vuokrattu eri metsästysseuroille lähinnä hirvieläinten ja suurpetojen metsästystä varten. Kunnan omistama, Pirttimäen ympäristössä sijaitseva, noin 500 hehtaarin maa-aluetta on vuokrattu Hamulan hirviseurueelle jo vuosikymmeniä. Alueelle myöhemmin perustettu Torikansalon Erä ry on lähestynyt kuntaa vuoden 2017 aikana ja toivonut saavansa vuokrata ko. maa-aluetta syksystä 2018 alkaen. Torikansalon Erä ry:n yhteyshenkilöt ovat käyneet kunnassa neuvottelemassa asiasta 18.8.2017 ja olleet yhteydessä myös sähköpostitse esitellen voimassa olevia maanvuokrasopimuksiaan ja ajatuksiaan mahdollisuudesta saada kunnan maat vuokralle.

Puumalan kunnan johtosäännön pykälän 17 mukaan tekninen johtaja päättää kunnan omistamiin maihin liittyvistä metsästysvuokrasopimuksista. Tekninen johtaja on tehnyt 13.12.2017 viranhaltijapäätöksen kunnan maa-alueiden vuokraamisesta edelleen Hamulan hirviseurueelle. Päätöksen esittelytekstissä todetaan, että Torikansalon Erän toimittamien maanvuokrasopimusten ja kunnan tekemien karttatarkastelujen perusteella Torikansalon erä ei saavuta vaadittavaa tuhannen hehtaarin yhtenäistä metsästysaluetta, ja että Hamulan hirviseurue ry on toiminut aiemminkin ja moitteettomasti kunnan sopimuskumppanina po. alueilla.  

Torikonsalon Erän oikaisuvaatimuksessa vaaditaan oikaisua teknisen johtajan päätökseen siten, että kunta vuokraisi osan ko. maa-alueiden (Kunnanrahkan-Torikon-Pirttimäen alueet, ei Itravuoret/Heinaidanvuorten alue) hirvieläinten metsästys-oikeuksista heille.

Edelleen Torikansalon Erä ry vaatii oikaisua puumalalaisina perheinä/maanomistajina, sillä tehdyllä päätöksellä he eivät saa tukea omalta kunnaltaan, eivätkä pysty näin ollen osallistumaan siltä osin omien metsiensä hoitoon.

Perusteluna esitetään mm. Hamulan hirviseurueen haluttomuutta kuulla millään tavalla maanomistajien mielipiteitä metsästystapaansa ja -ryhmäänsä kasatessa. Oikaisuvaatimuksen mukaan tämän takia monet maanomistajat irtisanoivat maansa hirvieläinten metsästysvuokrasopimukset Hamulan hirviseurueelta ja perustivat uuden seuran, Torikansalon Erän, viemään asioita toiseen suuntaan. Samalla monet näistä maanomistajien edustajista erosivat Hamulan hirviseurueesta. Oikaisuvaatimuksessa kuvataan eri tavoin Hamulan hirviseurueen haluttomuutta neuvotteluihin Torikansalon Erän kanssa.

Kuten Torikansalon Erä oikaisuvaatimuksessaan esittää, hirvenmetsästys vaatii yhtenäisen, vähintään 1000 hehtaarin suuruisen alueen. He toteavat, että heillä ei ole lain vaatimaa riittävän suurta yhtenäistä aluetta, ei vaikka kunta vuokraisikin haetut kunnan alueet Pirttimäen ja Torikon keskeisillä alueilla. Torikansalon Erä esittääkin kolmen vuoden koeaikaa seuralleen, jonka aikana heidän tulisi saada rakennetuksi yhtenäinen 1000 hehtaarin maa-alue ja päästä metsästämään hirviä alueella. Muussa tapauksessa he luopuisivat metsästysvuokrasopimuksesta.

Lisäksi Torikansalon Erä haluaa tuoda ilmi sen, että jo yhtenäinen 500 hehtaarin maa-alue riittää valkohäntäpeurojen metsästykseen. Näiden runsaus esim. Pirttimäellä on suurempi kuin hirvien ja niiden aiheuttamat tuhot ovat oikaisuvaatimuksen mukaan siellä peltoja viljeleville jäsenillemme merkittävät. Torikansalon Erä toteaakin, että ”tässäkin kohtaa niiden säätelyn hallinta on täysin alueen asukkaiden ulkopuolella ja niitä ei ole siellä koskaan metsästetty.”

Torikansalon Erä kertoo halustaan tehdä yhteistyötä kaikkien kanssa, myös Hamulan hirviseurueen. Edelleen se toteaa, ettei voi ymmärtää miten kunta ei lähtisi tukemaan oman kunnan maanomistajaperheitä tällaisessa asiassa.

Oikaisuvaatimuksen liitteenä on alueen 17 maanomistajan vetoomus sekä kartta Torikansalon erän hirvieläinten metsästysoikeuksista/Puumalan kunnan maista.

Tekninen johtaja on käynyt keskusteluja myös Hamulan hirviseurueen edustajien kanssa vaikean tilanteen ratkaisemiseksi. He ovat kertoneet yhteistyöhalukkuudesta kaikkien, myös oikaisuvaatimuksen tekijäyhteisön jäsenien, kanssa. Kyseeseen voisivat tulla käytännön sopimiset metsästyksen ajoittamisen ja aluejaon osalla metsästykseen ryhdyttäessä. Hamulan hirviseurue ry ei kuitenkaan näe syytä nykyisen vuokrasopimuksen muuttamiselle. Hamulan hirviseurue pystyy varmuudella saavuttamaan riittävän tuhannen hehtaarin yhtenäisen pinta-alan taatakseen hirvenmetsästyksen ja sitä kautta esimerkiksi hirvieläinvahinkojen syntymisen kunnan metsissä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää, että tekninen lautakunta ei hyväksy Torikansalon Erä ry:n tekemää oikaisuvaatimusta. Teknisen johtajan 13.12.2017 laatimassa viranhaltijapäätöksen esittelyosassa kirjoitetut perustelut Hamulan hirviseurueen moitteettomasta kumppanuudesta kuntaa kohtaan ja Torikansalon Erän metästystä varten vuokraamisen maa-alueiden riittämättömyydestä yhtenäisen metsästysalueen syntymiseksi ovat riittävät.


Kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautonen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: yhteisöjäävi.

 

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.