Tekninen lautakunta, kokous 15.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Ympäristökuvakatselmukset 2022

PuuDno-2022-155

Valmistelija

  • Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta suorittaa maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua ympäristön hoidon valvontaa mm. pitämällä tarvittaessa katselmuksia päättäminään ajankoh­tina. Katselmuksien ajankohdista ja alueista on il­moitettava kiinteistön­omistajille ja -haltioille lautakunnan päättämällä ta­val­la.

Rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa (MRL 167 § 1 mom.). Varastointi ulkosalla on järjes­tet­tävä niin, ettei se turmele tieltä tai muulta kulkuväylältä tai alueelta nä­ky­vää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta (MRL 169 § ).

Tekninen lautakunta valitsee kaksi lautakunnan jäsentä sekä ympäristösihteerin että rakennustarkastajan tekemään ympäristökatselmukset.

Tekninen lautakunta päättää katselmuksien ajankohdan.

Kiinteistökohtaisten katselmusten osalta tiedotteet lähetetään kirjeitse 14 vrk:tta ennen katselmuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää, että ympäris­tö­ku­va­kat­selmuksia suoritetaan 7.10.2022 ja  kiin­teis­tö­koh­tais­ten kat­sel­mus­ten osal­ta tiedotetaan 14 päivää ennen katselmuksen suorittamisesta kiinteistöjen omistajille kirjeitse. Tekninen lautakunta valitsee kaksi lautakunnan jäsentä tekemään ympäristökatselmuksia.

Päätös

Tekninen lautakunta valitsee lautakunnan jäseniksi Laura Penttisen ja Mika Hämäläisen sekä ympäristösihteerin että rakennustarkastajan tekemään ympäristökatselmukset. Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.