Tekninen lautakunta, kokous 15.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Rakentaminen 623-416-3-38 kiinteistöllä

PuuDno-2018-158

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Närvänen, rakennustarkastaja, antti.narvanen@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistajat ovat jättäneet Puumalan kunnan rakennusvalvontaan syksyllä 2017 toimenpideilmoituksen kesäkeittiön rakentamiseksi omistamalleen Puumalan kunnan Kokkolan kylässä sijaitsevalleen kiinteistölle Maijanranta, rekisterinumero 623-416-3-38. Toimenpideilmoitus on käsitelty ja hyväksytty 21.9.2017, lupatunnus 17-0175-I.   

Naapurikiinteistön 623-416-3-13 omistajat toimittaneet Puumalan kuntaan Tekniselle lautakunnalle osoitetun kirjeen, päiväys 12.06.2018, jossa vaativat pysäyttämään toimenpideluvattoman terassin rakentamisen välittömästi.

Kesäkeittiön kokonaisala on toimenpideilmoituksen mukaan 18m2. Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen mukaan ilmoitusmenettelyä voidaan soveltaa pienehkön, enintään 20 m2:n suuruisen muun talousrakennuksen kuin saunarakennuksen rakentamiseen asemakaava-alueen ulkopuolella. Asia on käsitelty nimenomaan toimenpideilmoituksena, koska kyseiseen rakennukseen ei ole suunniteltu tulisijaa ei toimenpidelupaa ole vaadittu, rakennuslupa on vaadittu yli 20 m2:n rakennuksiin. 

Rakentaja on kertonut idean kesäkeittiötä ympäröivän terassin rakentamisesta syntyneen rakentamisen yhteydessä, tästä johtuen terassia ei ole esitetty lupavaiheen piirustuksissa. Vaikka terassi olisi ollut piirustuksissa, niin siitä huolimatta ko.rakentaminen olisi ollut toimenpideilmoituksenvaraista rakentamista. Kattamattoman terassin rakentaminen ei vaikuta rakennuksen kerros- tai kokonaisalaan, näin sillä ei ole myöskään vaikutusta rakennuslupamaksuihin. Puumalan kunnan rakennusvalvonnan käytäntönä on lisäksi ollut jo vuosia, ettei kattamattoman terassin rakentamiseksi tarvitse tehdä ilmoitusta tai hakea lupaa. 

Naapurikiinteistön omistajien yhteydenottojen jälkeen rakennuspaikalla on suoritettu katselmuskäyntejä ja mittauksia sekä rakennustarkastajan että maankäyttöteknikon toimesta. Rakennustarkastaja on käynyt paikalla ja vastannut yhteydenottajalle sähköpostitse 1.6.2018 havainnoistaan. Maankäyttöteknikko on käynyt paikalla 18.6.2018 ja raportoinut mittaustuloksistaa. Maankäyttöteknikon mittaustulosten perusteella kesäkeittiön lähimmän nurkan etäisyys naapurin rajasta on 5.2 metriä, mikä täyttää etäisyysvaatimuksen 5 metriä. Rakennuksen sijaitessa viiden metrin etäisyydellä naapurin rajasta, ei rakennuksen sijoittumiseen tarvita naapurin suostumusta. Kesäkeittiön sijaitessa tällä etäisyydellä naapurin rajasta se ei rajoita naapurin rakentamista millään tavoin, esim. paloturvallisuuden näkökulmasta. 

Silloin, kun kahdella rantarakennuspaikalla on yhteinen kiinteistöt toisistaan erottava raja, ei voida olettaa etteikö rakentaminen toisi joskus tilanteita, jossa toisen kiinteistön rakennuksesta näkee toisen kiinteistön alueelle. Tämä korostuu erityisesti pienten ja tiivisti rakennettujen rantarakennuspaikkojen ja -kortteleiden kohdalla, varsinkin alueilla joissa rantojen kallioisuus on luonut tonteille välillä huomattaviakin korkeuseroja. 

Oheismateriaaleina asemapiirros, maankäyttöteknikon käynti, päätös toimenpideilmoituksesta ja sähköpostiviestejä.

Esityslistan lähettämisen jälkeen 22.8.2018 Jari ja Marja Kurki ovat lähestyneet teknisen lautakunnan jäseniä, kunnanhallituksen puheenjohtajaa ja vs. kunnanjohtajaa mielipiteellä, joka on pykälän oheismateriaalina. Mielipide on täydennystä aikaisempaan kirjelmään ja se käsitellään osana koko asiakohtaa.

Tekninen johtaja Kimmo Hagman poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: palvelussuhde -ja toimeksiantosuhdejäävi. Esittelijä toimi rakennustarkastaja Antti Närvänen.

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Närvänen, rakennustarkastaja, antti.narvanen@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää em. lausunnon perusteella hylätä kiinteistön 623-416-3-13 tekemän pyynnön pysäyttää kiinteistöllä 623-416-3-38 tapahtuva kesäkeittiöön liittyvä terassin rakentaminen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko

Kuvaus

Puumalan kunnan teknisen lautakunnan 23.8.2018 pitämän kokouksen esityslistan § 40 päätöksestä Rakentaminen kiinteistöllä 623-416-3-38 on tehty Itä-Suomen hallinto-oikeuteen hallintovalitus.

Hallintovalituksella kiinteistön 623-416-3-13 omistajat hakevat muutosta päätökseen sallia kesäkeittiön terassin rakentaminen. 

Kiinteistön 623-416-3-13 omistajat ovat esittäneet muutoksen haulle seuraavat perusteet:

 1. Terassin rakentamisen hyväksyminen on MRL 132 vastainen sen aiheuttaessa huomattavaa haittaa naapurikiinteistön asukkaille.
 2. Terassin rakentamista ei ole esitetty toimenpideilmoituksen lupatunnus 17-0175-I asemapiirroksessa, joka on osa toimenpidelupailmoitusta. Näin ollen lupapäätöstä tehtäessä ei ole riittävästi huomioitu naapurikiinteistölle syntyvää haittaa.
 3. Rakennettu terassi on liian lähellä kiinteistömme rajaa. Puumalan kunnan määräysten mukaan välimatkan pitäisi olla vähintään 5 m naapurin rajasta. Nyt terassin etäisyys rajasta on kunnan maankäyttöteknikon mittausten mukaan n. 4m.
 4. Puumalan kunnan rakentamisohjeissa Rakentaminen ranta-alueilla määritellään kohdassa 5.1 rakennuspaikka. Rakennuspaikka tulee olla sijainniltaan, muodoltaan, maasto-olosuhteiltaan ja maaperältään sekä maisemallisesti tarkoitukseen sovelias sekä pinta-alaltaan rakennuksen käyttötarkoitukseen riittävä. Mielestämme päätöksessä ei noudateta tätä määräystä.
 5. Terassin sijainti ympäristöön nähden on huomattavan korkealla, jolloin sieltä on suora näköyhteys naapurikiinteistön oleskelualueelle, saunan vilvoitteluterassille, uimarannalle sekä loma-asunnolle.
 6. Toimenpideilmoituksen lupatunnus 17-0175-I asemapiirroksen puutteellisuudesta johtuen emme ole voineet arvioida riittävästi terassin rakentamisen meille tuottamaa haittaa, emmekä ole tällöin ryhtyneet jatkotoimenpiteisiin lupatunnus 17-0175-I kumoamiseksi sen valitusaikana syksyllä 2017.
 7. Todellinen tilanne paljastui allekirjoittaneille kesällä 2018, kun rakentaja oli toteuttamassa terassiratkaisua, jonka rakentamisen pysäyttämisestä kirjelmöimme Puumalan kunnalle 12.06.2018.
 8. Asemapiirroksen tekijä tietojemme mukaan on Puumalan kunnan tekninen johtaja.

Teknisen lautakunnan lausunto:

 1. Valituksen tekijän mielestä kesäkeittiön terassin rakentamisen hyväksymien on MRL 132 § vastainen. Maankäyttö- ja rakennuslain 132 pykälässä käsitellään ympäristövaikutusten arviointia. Laissa ympäristövaikutusten arvioinnista on liite 1, jossa on lueteltu rakennushankkeet, joihin sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Kyseessä olevan terassin rakentamiseen ei sovelleta MRL 132 §:ssä tarkoitettua ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. (Laki ympäristövaikutusten arvioinnista 1. luku 3 § 1. mom. ja liite 1 (5.5.2017/252)).

 

 1. Toimenpideilmoituksella 17-0175-I on haettu lupaa kesäkeittiön rakentamiselle. Toimenpideilmoituksen liitteenä olivat sen hetkisen suunnitelman mukaiset piirustukset, tällöin terassin rakentaminen ei ollut suunnitelmissa. Rakentaja on kertonut idean kesäkeittiötä ympäröivän terassin rakentamisesta syntyneen kesäkeittiön rakentamisen yhteydessä.

Vaikkakin terassi olisi ollut jo lupavaiheessa mukana hankkeessa, se ei olisi muuttanut lupamuotoa toimenpideilmoituksesta rakennusluvaksi koska kattamaton terassi ei lisää rakennuksen kerrosalaa. Nyt kyseessä olevaa terassia ei voida pitää sellaisena rakennelmana, josta aiheutuisi naapurille haittaa. Naapurin puoleisella kesäkeittiön seinustalla olevaa terassia on pidettävä lähinnä kulkuyhteytenä siirryttäessä rannan puoleiselta terassinosalta kesäkeittiöön sisälle, terassin leveys kapeimmillaan on noin 1.3 metriä ja kulkee osittain kesäkeittiön räystään alla. (kuva oheismateriaalissa)

Puumalan kunnassa on sallittu rantarakennuspaikoilla kattamattomien terassien, patioiden ja vastaavien oleskeluun tarkoitettujen alueiden ja rakennelmien rakentaminen ilman lupa- tai ilmoitusmenettelyä. Suurten asiakasmäärien vuoksi esiintymislavan tai asiakasterassin rakentaminen vaatii kuitenkin Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen mukaan joko toimenpideilmoituksen tekemisen tai toimenpideluvan hakemisen. Piharakentaminen on sallittu myös ranta-alueilla kiinteistöjen välistä rajaa myöten eikä Puumalan kunnassa edellytetä missään osayleiskaava-alueella rakentamisalueen rajan ja kiinteistön rajan välisen alueen säilyttämistä luonnontilaisena tai edes kasvipeitteisenä.

 

 1.  Puumalan kunnan rakennusjärjestyksessä on seuraava kohta, johon valittaja vetoaa:

4 RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA, MUUT KUIN RANTA-ALUEET

4.3 Rakennusten ja rakennelmien sijoittuminen

• Milloin taajaman asemakaava-alueella ei ole määrätty rakennusalaa, rakennuksen etäisyys rakennuspaikan rajasta tulee olla vähintään 4 metriä. Muilla alueilla tulee rakennuksen etäisyys rakennuspaikan rajasta olla vähintään 5 metriä ja toisen omistamalla tai hallitsemalla maalla olevasta rakennuksesta vähintään 10 metriä.

Kyseinen rakennusjärjestyksen kohta käsittelee rakentamista asemakaava-alueen ulkopuolella muualla kuin ranta-alueilla, valituksen kohteena oleva rakentaminen tapahtuu ranta-alueella joten kyseinen kohta ei koske tätä asiaa. Rakennuksen sijoittumisesta ja etäisyyden mittaamisesta on olemassa seuraavat kohdat: 

Maa- ja rakennusasetuksen 57 § 3 mom. on rakennuksen etäisyyksistä mainittu seuraavaa:

Rakennusta ei saa asemakaava-alueen ulkopuolella ilman asianomaisen suostumusta rakentaa viittä metriä lähemmäksi toisen omistamaa tai hallitsemaa maata eikä kymmentä metriä lähemmäksi rakennusta, joka on toisen omistamalla tai hallitsemalla maalla, ellei siihen ole erityistä syytä.

Ympäristöministeriön asetuksessa 848/2017 Rakennusten paloturvallisuudesta, 29 § Rakennusten välinen etäisyys, 3 mom.

Jos naapurirakennusten välinen etäisyys on alle 8 metriä, on rakenteellisin tai muilla keinoin huolehdittava palon leviämisen rajoittamisesta.

Perustelumuistiossa ympäristöministeriön asetukseen rakennusten paloturvallisuudesta 28.11.2017, 5 Luku Palon leviämisen estäminen naapurirakennukseen, 29 § Rakennusten välinen etäisyys, 2 mom.

Rakennusten välinen etäisyys mitataan ulkoseinän ulkopinnasta.

Rakennuksen ulkoseinän etäisyys kiinteistöjen välisestä rajasta on mittausten mukaan 5.2 metriä, mikä täyttää etäisyysvaatimuksen rajaan. Rakennuksen rakentaminen tälle etäisyydelle ei rajoita valittajan tulevaa rakentamista millään tavoin.

 

 1.  Puumalan kunnan rakennusjärjestyksessä on seuraava kohta, johon valittaja vetoaa:

5 RAKENTAMINEN RANTA-ALUEELLA

 1. 5.1 Rakennuspaikka

• Rantaan rajoittuvan uuden, pysyvän asumisen rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 5000 m² ja loma-asunnon rakennuspaikan pinta-alan vähintään 3000 m².

• Vesistön rannalla olevan uuden rakennuspaikan vesistöön tai vesijättöalueeseen rajoittuvan rajan pituuden tulee olla vähintään 50 metriä.

• Rakennuspaikan tulee olla sijainniltaan, muodoltaan, maasto-olosuhteiltaan ja maaperältään sekä maisemallisesti tarkoitukseen sovelias sekä pinta-alaltaan rakennuksen käyttötarkoitukseen riittävä.

• Rakennuspaikan muodon, koon ja korkeusaseman tulee olla sellainen, että rakennukset voidaan sijoittaa alueelle, jolla ei ole sortuma- tai tulvavaaraa.

 

Kyseinen rakennusjärjestyksen kohta käsittelee uuden osayleiskaavan mukaisen rannalla olevan rakennuspaikan muodostamista niitä lohkottaessa omiksi kiinteistöikseen. Kohdassa on tuotu esiin niitä asioita, joita tulee ottaa huomioon uutta rantarakennuspaikkaa muodostettaessa, jotta kiinteistö itsessään ei rajoittaisi tulevaa rakentamista rakennuspaikalla.

Kyseinen rakennusjärjestyksen kohta ei ohjaa tai rajoita yksittäisen rakennuksen rakentamista tai sijoittamista kiinteistöllä millään tavoin, tästä syystä ko. kohtaa ei tulekaan ottaa huomioon. Kyseiset rantarakennuspaikat on muodostettu jo 1960-luvulla, joten tältäkään osin kyseinen rakennusjärjestyksen kohta ei liity tähän asiaan.

 

 1. Kyseisellä ranta-alueella sijaitsevat loma-asumiseen tarkoitetut kiinteistöt on muodostettu 1960-luvulla ja ovat sen ajan mitoituksen mukaisia, huomattavasti nykyisin muodostettavia rantarakennuspaikkoja pienempiä. Valituksen tehneen kiinteistön koko on 2340 m2 ja valituksen kohteen kiinteistön koko on ollut alun perin 2000 m2 ja myöhemmin tapahtuneen lisämaan hankinnankin jälkeen vain 5280 m2.

Kiinteistöt on alun perin suunniteltu ja muodostettu kallioiselle niemelle, jossa korkeuserot ovat luontaisia. Kiinteistöjen koosta, kallioisuudesta sekä aiemmin rakennettujen rakennusten vaatimista paloturvallisuuden etäisyyksistä johtuen rakennusten sijoittuminen kiinteistöllä on rajoittunutta. Kesäkeittiön sijainti on lähes toimenpideilmoituksen 17-0175-I asemapiirroksen mukainen.

Kesäkeittiötä ympäröivän terassin korkeusasema on määräytynyt kesäkeittiön lattian korkeusaseman mukaan. Kun otetaan huomioon toimenpideilmoituksen päätöstekstissä oleva vaatimus:

”Rakennelma on kaikilta osin tehtävä siten, että kosteuden pääsy ja kertyminen rakennuksen osiin tai sisäpinnoille estyy. Huomioitavia kohteita ovat mm. salaojitus ja maanpinnan muotoilu, riittävä lattian ja ympäristön maanpinnan korkeusero, ryömintätilan korkeus, ulkoseinät, vesikatto, aukot ja läpiviennit.”

ja verrataan sitä siihen, miten lähellä kallion pintaa lattian kantavat puupalkit ovat lähimmillään, ei terassin lattian korkeusasemaa voi rakennustarkastajan mielestä pitää liian korkealla olevana, sillä matalimman pilarin korkeus on vain n.35 cm.

Varsinkin silloin, kun kahdella pienellä rantarakennuspaikalla on yhteinen kiinteistöt toisistaan erottava raja ja kiinteistöille osayleiskaavassa merkitty rakentamisalue kattaa koko rantaleveyden, ei kumpikaan kiinteistönomistaja voi edellyttää toisen rakentavan niin ettei rakennettavasta rakennuksesta näkisi toisen kiinteistön alueelle.

Lisäksi on huomattava että valituksen tehneet ovat itse aiemmin rakentaneet rantasaunansa kiinteistöjen rajan välittömään läheisyyteen niin, että saunarakennuksen ikkuna ja ikkunanäkymä avautuu suoraan valituksen kohteena olevan pihapiiriä kohti, tällöin on kohtuutonta vaatia toista rakentamaan niin, ettei valituksen tehneiden kiinteistölle näe.

 1. Toimenpideilmoituksella 17-0175-I on haettu lupaa kesäkeittiön rakentamiselle. Toimenpideilmoituksen liitteenä olivat sen hetkisen suunnitelman mukaiset piirustukset, tällöin terassin rakentaminen ei ollut suunnitelmissa. Toimenpideilmoituksen käsittelyn aikana asemapiirros on vastannut suunnitelmia, joten valittajan väite asemapiirroksen puutteellisuudesta tältä osin on virheellinen.  Rakentaja on kertonut idean kesäkeittiötä ympäröivän terassin rakentamisesta syntyneen kesäkeittiön rakentamisen yhteydessä.           
 2. Kohtaa 7 on pidettävä toteamuksena                                                                                           
 3. Asemapiirroksen tekijä on Puumalan kunnan tekninen johtaja, asemapiirroksen tekijä on ollut valittajan tiedossa.

 

On huomattava, vaikka hallintovalituksella haetaan muutosta päätökseen sallia kesäkeittiön terassin rakentaminen, koskevat monet valituksessa esitetyistä vaatimuksista aiemmin myönnettyä kesäkeittiön lupaa, joka on saanut lainvoiman jo syksyllä 2017. Tältäosin vaatimuksia on pidettävä aiheettomina.

Valittaja on usein ottanut esiin sen, miten nyt rakennettava terassi näkyy tai miten korkealla se on. Vastarannalta 23.8.2018, noin 100 metrin etäisyydeltä otetuista valokuvista voi huomata kuitenkin, etteivät rakennukset ole kuitenkaan poikkeuksellisen lähellä toisiaan. Valituksen kohteena olevan terassin väritys, kuten kyseisellä kiinteistöillä olevien muidenkin rakennusten ruskeasävytteinen väritys, sopeutuu ympäröivään luontoon paremmin kuin jonkin muun väriset rakennukset. Valokuvista vastarannalta voi myös huomata kuinta valituksen tekijän oma lomarakennus on rakennettu korkeiden, tässä tapauksessa valkoisten, pilareiden varaan. Pilareiden varaan rakentaminen on tälle alueelle ominaista rakennuspaikkojen kallioisuudesta johtuen, eikä ole näin ollen yksinomaan valituksen kohteena olevan terassin ominaisuus.

 

Tämän pykälän esittelijänä toimii teknisen lautakunnan puheenjohtaja, koska tekninen johtaja ja hänen sijaisensa rakennustarkastaja ovat esteellisiä.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Olli Luukkonen, olli.luukkonen@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää ettei teknisen lautakunnan päätöstä 23.8.2018 § 40 tule muuttaa esittelytekstin mukaisilla perusteilla.

 

Tekninen johtaja Kimmo Hagman poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: Palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Kuvaus

Itä-Suomen hallinto-oikeus on palauttanut 623-416-3-38 kesäkeittiön terassin rakentamisen Tekniselle lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi

Terassin rakentamiselle ei ollut haettu lupaa ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä, ja koska rakennustarkastaja ei ollut keskeyttänyt rakennustyötä, teknisen lautakunnan olisi tullut määrätä valituksenalaisella päätöksellään viranomaishyväksynnän vastaisesti aloitettu rakennustoimenpide keskeytettäväksi maankäyttö- ja rakennuslain 180 §:n säännösten nojalla. Teknisen lautakunnan päätös on tästä syystä kumottava ja asia palautettava lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi kesäkeittiön hyväksyttyjen rakennussuunnitelmien noudattamiseksi tarpeellisia rakennusvalvontatoimenpiteitä varten.

MRA 61 § Rakennusjärjestyksessä voidaan määrätä, että jo olevaan asuntoon kuuluvan tai maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen pienehkön muun talousrakennuksen kuin saunarakennuksen rakentamiseen asemakaava-alueen ulkopuolella sovelletaan lupamenettelyn asemasta ilmoitusmenettelyä.  Puumalan rakennusjärjestyksen 9.2 talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus; Ilmoitusmenettelyä voidaan soveltaa pienehkön, enintään 20 m2:n suuruisen muun talousrakennuksen kuin saunarakennuksen rakentamiseen asemakaava-alueen ulkopuolella.

Kun kesäkeittiön toimenpideilmoitus on jätetty 5.7.2017 ja toimenpideilmoituksenpäätös on tehty 21.9.2017. Kesäkeittiötä on voitu käydä tekemään jo 14 vrk:den jälkeen toimenpideilmoituksen jättämisestä. Rakennusjärjestyksen kohta 9.1 ilmoitusmenettely; Ilmoituksenvaraiseen työhön voi ryhtyä 14 vuorokautta sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan kirjallisen rakentamisilmoituksen rakennusvalvontaviranomaiselle.

Kesäkeittiön ympäröivän terassin korkeusasema on määräytynyt kesäkeittiön lattian korkeusaseman mukaan. Kesäkeittiön lattian korkeutta ei ole voitu tehdä alemmaksi. Matalin pilari on n. 35 cm korkea. Kesäkeittiön terassin korkeusasema on silloin sama kuin kesäkeittiön lattian korko.

Kesäkeittiön etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta on n. 10 metriä. Rakennuksen etäisyys rannasta mitataan rakennuksen seinästä tai katetut terassin pilari linjasta. Kesäkeittiössä ei ole katettua terassia. Näin ollen kesäkeittiön etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta on riittävä.

Vaikka terassi olisi esitetty piirustuksissa, niin rakentaminen olisi ollut toimenpideilmoituksenvaraista rakentamista. Kattamattoman terassin rakentaminen ei vaikuta rakennuksen kerros- tai kokonaisalaan. Puumalan kunnan rakennusvalvonnan käytäntönä on ollut jo vuosia, ettei kattamattoman terassin rakentamiseksi tarvitse tehdä ilmoitusta tai hakea lupaa.

Tekninen lautakunta on päätöksellään 27.10.2017 § 55 hylännyt oikaisuvaatimuksen. Päätöstä on perusteltu muun ohessa sillä, että lukuisille vastaavan kokoisille kesäkeittiöille on tehty myönteinen päätös niiden sijoittuessa kymmenen metrin etäisyydelle rantaviivasta. Päätökset on tehty tulisijattomien rakennelmien osalta toimenpideilmoituksen perusteella ja tulisijallisten rakennelmien osalta toimenpidelupina. Rakennustarkastajan päätös jatkaa kunnassa noudatettua linjausta ja toteuttaa luvanhakijoiden tasapuolista kohtelua. Päätökseen oli liitetty valitusosoitus valituksen tekemiseksi Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Teknisen lautakunnan päätökseen ei ole haettu muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Rakennusjärjestyksessä 9.3 toimenpiteiden ilmoituksenvaraisuus taulukon jälkeen on seuraava teksti;

Sellaiset pihamaan rakenteet ja laitteet, jotka eivät edellytä lupa- tai ilmoitusmenettelyä, on näiden ennakkovalvonnan toimenpiteiden puuttuessakin rakennettava säännösten ja määräysten mukaiselle etäisyydelle naapurin rajasta ja rakennuksista, niiden on sopeuduttava ympäristöön eikä niistä saa aiheuttaa naapurille kohtuutonta haittaa. Rakennusvalvonnan mukaan kesäkeittiön terasseista ei aiheudu kohtuutonta haittaa naapuri kiinteistölle.

Rakennusta ei saa asemakaava-alueen ulkopuolella ilman suostumusta rakentaa viittä metriä lähemmäksi toisen omistamaa tai hallitsemaa maata eikä kymmentä metriä lähemmäksi rakennusta, joka on toisen omistamalla tai hallitsemalla maalla, ellei siihen ole erityistä syytä. MRA 57§ Rakennuksen etäisyys

Vaikka kesäkeittiön terassi ei tarvitse erillistä lupaa niin sen etäisyys naapuri kiinteistön rajasta tulee olla vähintään 5 metriä. Kesäkeittiön terasseista mitkä ovat alle 5 metrin etäisyydellä naapurikiinteistön rajasta tulee purkaa.

Kiinteistö 623-416-3-38 on korkeuseroiltaan haasteellinen. Kiinteistön alueelta etäisyydet täyttävän ja hyvän näkymän omaavalle kesäkeittiön paikalle on ollut haastetta. Rantarakennuspaikojen sijoittelusta ja läheisyydestä johtuen tulee joskus tilanteita jossa toisen kiinteistön rakennuksesta näkee naapuri kiinteistön alueelle. Tämä korostuu erityisesti pienten ja tiiviisti rakennettujen rantarakennuspaikkojen kohdalla. Etenkin sellaisilla alueilla, joissa rantojen kallioisuus on luonut tonttien välille huomattavia korkeuseroja. Tarvittaessa kiinteistön omistajat voivat hakea toimenpidelupaa aidalle ja tehdä heidän kiinteistönsä puolelle aidan joka estää näkyvyyden kiinteistölle.

Kesäkeittiön ja terassin ruskeasävytteinen väritys sopeutuu ympäröivään luontoon. Kesäkeittiön värisävyt ovat otettu ympäröivästä maastosta. Pilareiden varaan rakentaminen on tälle alueelle ominaista rakennuspaikkojen kallioisuudesta johtuen. Terassin rakentamisella lasikaiteella ei ole juurikaan merkitystä ranta-alueen maisemakuvaan. Terassia ei näe erikseen edes vastarannalta. (kuva 1)

Teknisen lautakunnan olisi pitänyt keskeyttää terassin teko siltä osin, kun se on ollut tulossa lähemmäksi kuin 5 metriä naapurin rajaa. Rakennuttajalta olisi pitänyt pyytää rakennushankeen mukaiset piirustukset kesäkeittiöstä terasseineen.

Kesäkeittiöstä tulee tehdä uudet toimenpideilmoitukseen liittyvät piirustukset. Asemapiirustuksissa tulee näkyä etäisyydet naapurin rajaan myös terassista sekä etäisyys rantaan kesäkeittiöstä. Lisäksi pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset jossa näkyy kesäkeittiön lisäksi kesäkeittiön ympärillä olevat terassi kaiteineen sekä kesäkeittiöön tulevat portaat. MRL § 119 rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus; Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Kiinteistön 623-416-3-38 kesäkeittiön naapurikiinteistön puoleista terassia tulee purkaa, jotta terassista 5 metrin etäisyys rajasta täyttyy. Kesäkeittiöstä terasseineen tulee toimittaa uudet päivitetyt toimenpideilmoituksen piirustukset Puumalan kunnan rakennusvalvontaan rakennustarkastajalle käsiteltäväksi. Toimenpiteisiin tulee ryhtyä esittelytekstissä kerrottujen määräysten perusteella, kun teknisen lautakunnan päätös saa lainvoiman.

Tekninen johtaja Kimmo Hagman poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Kuvaus

Naapurikiinteistön 623-416-3-13 omistajat ovat jättäneet teknisenlautakunnan 25.3.2020 kokouksen § 29:stä oikaisuvaatimuksen.

Myös kyseisen 623-416-3-38 kiinteistön omistaja on jättänyt oikaisuvaatimuksen teknisenlautakunnan 25.3.2020 kokouksen § 29:stä.

Naapurin oikaisuvaatimukseen vastaaminen

Kesäkeittiön etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta on n. 10 metriä. Rakennuksen etäisyys rannasta mitataan rakennuksen seinästä tai katetut terassin pilari linjasta. Kesäkeittiössä ei ole katettua terassia. Näin ollen kesäkeittiön etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta on riittävä.

Vaikka terassi olisi esitetty piirustuksissa, niin rakentaminen olisi ollut toimenpideilmoituksenvaraista rakentamista. Kattamattoman terassin rakentaminen ei vaikuta rakennuksen kerros- tai kokonaisalaan. Puumalan kunnan rakennusvalvonnan käytäntönä on ollut jo vuosia, ettei kattamattoman terassin rakentamiseksi tarvitse tehdä ilmoitusta tai hakea lupaa. Puumalan kunnan rakennusjärjestyksessä ei vaadita toimenpidelupaa tai toimenpideilmoitusta kattamattomalle terassille.

Kesäkeittiön ja terassin ruskeasävytteinen väritys sopeutuu ympäröivään luontoon. Kesäkeittiön värisävyt ovat otettu ympäröivästä maastosta. Pilareiden varaan rakentaminen on tälle alueelle ominaista rakennuspaikkojen kallioisuudesta johtuen. Terassin rakentamisella lasikaiteella ei ole juurikaan merkitystä ranta-alueen maisemakuvaan.

Kiinteistö 623-416-3-38 on korkeuseroiltaan haasteellinen. Kiinteistön alueelta etäisyydet täyttävän ja hyvän näkymän omaavalle kesäkeittiön paikalle on ollut haastetta. Rantarakennuspaikojen sijoittelusta ja läheisyydestä johtuen tulee joskus tilanteita, jossa toisen kiinteistön rakennuksesta näkee naapuri kiinteistön alueelle. Tämä korostuu erityisesti pienten ja tiiviisti rakennettujen rantarakennuspaikkojen  kohdalla. Etenkin sellaisilla alueilla, joissa rantojen kallioisuus on luonut tonttien välille huomattavia korkeuseroja. Tarvittaessa kiinteistön omistajat voivat hakea ja tehdä heidän kiinteistönsä puolelle aidan joka estää näkyvyyden kiinteistölle. Rakennusvalvonnan mukaan yli viiden metrin päässä olevista kesäkeittiön terasseista ei aiheudu kohtuutonta haittaa naapuri kiinteistölle. Kesäkeittiöstä ja yli viiden metrin päässä olevista terasseista on lähes samanlainen näkymä naapurin kiinteistölle.

Edellisessä teknisenlautakunnan kokouksessa on vaadittu uudet päivitetyt toimenpideilmoituksen piirustukset toimitettavan Puumalan kunnan rakennusvalvontaan sekä kiinteistön 623-416-3-38  kesäkeittiön naapurikiinteistön läheistä terassia tulee purkaa jotta terassista 5 metrin etäisyys rajasta täyttyy.

Rakennuttajan oikaisuvaatimukseen vastaaminen

Kesäkeittiön rakennuspaikalla on käyty monta kertaa Puumalan kunnan rakennustarkastajan ja maankäyttöteknikon toimesta. Kesäkeittiöstä on otettu huomattava määrä valokuvia, jotka ovat olleet teknisenlautakunnan kokouksissa esillä.

Sellaiset pihamaan rakenteet ja laitteet, jotka eivät edellytä lupa- tai ilmoitusmenettelyä, on näiden ennakkovalvonnan toimenpiteiden puuttuessakin rakennettava säännösten ja määräysten mukaiselle etäisyydelle naapurin rajasta ja rakennuksista, niiden on sopeuduttava ympäristöön eikä niistä saa aiheuttaa naapurille kohtuutonta haittaa. Puumalan rakennusjärjestyksen 9.3 toimenpiteiden ilmoituksen varaisuus osassa oleva teksti.

Rakennusta ei saa asemakaava-alueen ulkopuolella ilman suostumusta rakentaa viittä metriä lähemmäksi toisen omistamaa tai hallitsemaa maata eikä kymmentä metriä lähemmäksi rakennusta, joka on toisen omistamalla tai hallitsemalla maalla, ellei siihen ole erityistä syytä. MRA 57§ Rakennuksen etäisyys

Vaikka kesäkeittiön terassi ei tarvitse erillistä lupaa niin sen etäisyys naapuri kiinteistön rajasta tulee olla vähintään 5 metriä. Kesäkeittiön terasseista mitkä ovat alle 5 metrin etäisyydellä naapurikiinteistön rajasta tulee purkaa.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen etäisyys vaatimusta tulee ehdottomasti toteuttaa, kun kesäkeittiön terasseille alle 5 m etäisyydelle ei ole saatu suostumusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää ettei teknisen lautakunnan päätöstä 25.3.2020 § 29 tule muuttaa esittelytekstin mukaisilla perusteilla.

 

Tekninen johtaja Kimmo Hagman poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Kuvaus

Itä-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut valituksen alaisen päätöksen siltä osin kuin siinä on velvoitettu purkamaan terassia ja palauttaa asian tekniselle lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeus on hylännyt kiinteistön 623-416-3-38 katselmuksen toimittamista koskevan pyynnön.

Kiinteistö 623-416-3-13 on vaihtanut omistajaa. Kiinteistön uudet omistajat ovat hallinto-oikeudelle 15.7.2021 toimittamassaan kirjelmässä ilmoittaneet, etteivät he halua jatkaa valitusasian käsittelyä hallinto-oikeudessa.

Kiinteistön 623-416-3-38 omistaja on toimittanut uuden asemapiirustuksen Puumalan rakennusvalvontaan.

Naapuri kiinteistön 623-416-3-13 uudet omistajat ovat antaneet suostumuksen kesäkeittiön terassin rakentamisesta lähemmäksi kuin 5 metriä heidän rajasta. Naapuri kiinteistön omistajat ovat antaneet luvan rakentaa kesäkeittiön terasseineen juuri sellaisenaan ja siinä paikassa kuin se nyt on.

Uusi asemapiirros liitteenä ja hallinto-oikeuden päätös oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä kiinteistön 623-416-3-38 kesäkeittiön terassin asemapiirustuksen mukaisena.

 

Tekninen johtaja Kimmo Hagman poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Esteellisyysperuste: palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi. Esittelijänä toimi rakennustarkastaja Heikki Virta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistöjen 623-416-3-38 ja 623-416-3-13 omistajat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00