Tekninen lautakunta, kokous 15.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle

PuuDno-2022-158

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Martti Laine arvostelee Puumalan kunnan teknisen johtajan menettelyä maa-alueen vuokraamista koskevassa asiassa, koska hän on suoraan allekirjoittanut vuokrasopimuksen eikä ole tehnyt maa-alueen vuokraamisesta päätöstä muutoksenhakuohjeineen ja nähtävillä oloineen. Laine katsoo, että ravintolatoiminta LV-1-alueella on asemakaavan vastaista ja kyseessä on merkittävä kunnan omistaman maa-alueen luovuttaminen toisen hallintaan, koska vuokrattu alue on keskeisesti Puumalan kirkonkylän yleisellä alueella kesäisin vilkkaassa satamassa ja alueen vuokraaminen ravintolatoiminnoille on merkittävä yleisen käytön rajoitus.

Edellä mainituista syistä ennen vuokrasopimuksen tekemistä olisi kantelun mukaan tullut tehdä asiasta päätös, jolloin kuntalaiset ja alueen yrittäjät olisivat voineet vaikuttaa asiaan. Laineen mukaan kuntalaisten lain mukainen vaikuttamismahdollisuus ja tiedonsaanti on syrjäytetty. Jos hallintosäännön delegointia ei olisi tehty, päätöksen asiasta olisi tehnyt esim. lautakunta tai kunnanhallitus, jolloin asiaa koskeva päätös olisi asianmukaisesti nähtävillä. Lisäksi vuokrasopimuksen perusteella vuokralaiselle on myönnetty ko. alueeseen toimenpidelupa. Laine katsoo edellä mainituilla perusteilla, että tekninen johtaja on rikkonut virkavelvollisuuksia ja myös valvonnassa on tehty laiminlyöntejä.

Puumalan kunnan voimassa olevassa hallintosäännössä päätetään pykälässä 17 (viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta), että tekninen johtaja päättää teknisen lautakunnan hallinnassa olevien alueiden, kiinteistöjen ja toimitilojen vuokraamisesta. Puumalan kunnanhallitus on kokouksessaan 7.12.2015, pykälässä 149, päättänyt valtuuttaa teknisen johtajan päättämään kunnan hallussa olevien kiinteistöjen, asuntojen sekä maa- ja torialueiden vuokralle antamisesta siten, että kuntaa sitova sopimuksen kesto on enintään kolme vuotta. Kyseistä päätösvallan delegointia käytetään jatkuvasti arkityössä, mitä erilaisimmissa tapauksissa, eikä kyseisistä toimista ole yleensä tehty erillisiä viranhaltijapäätöksiä, vaan sopimuksen laatiminen kumppanin ja kunnan välillä on katsottu riittäväksi.

Kirkonkylän voimassa oleva asemakaava, jolla alue sijaitsee, on päivitetty kyseiseltä alueelta vuonna viimeksi vuonna 2008. Kantelussa esillä oleva alueella on kaavamerkintä LV-1, joka tarkoittaa venesatama/venevalkama-aluetta, jolla on kulttuurihistoriallisia ja kulttuurimaisemallisia arvoja sekä rakennuskantaa. Kaava määrittää lisäksi alueen, jolla terassi pääosin sijaitsee, istutettavaksi alueen osaksi. Samaiselle istutettavaksi merkitylle alueelle on rakennettu 2000-luvun alussa 28 kerrosneliömetrin huoltorakennus. Huoltorakennuksessa sijaitsevat yleiset wc-tilat, pilssivesien puhdistuslaitteisto ja jäteastiat. Terassi ja myyntikontti sijoittuvat luontevasti aivan huoltorakennuksen kylkeen. Huoltorakennuksen yleisten wc-tilojen maksullisesta käytöstä on sovittu terassiyrittäjän kanssa, samaan tapaan kuin satamatorilla anniskelua harjoittavien kanssa.

Alue ei ole merkittävä kunnan omistama maa-alue, vaan ennen terassin rakentamista pääosin nurmikkoa kasvanut kapea suikale, jolla oli yksi pirttipöytäkaluste istuskelua varten. Tämä pirttipöytäkin sai jäädä alueelle vapaata istuskelua varten. Terassi ulottuu järven puolelta osittain asfaltoidulle alueelle kuitenkin niin, että kevyelle liikenteelle ja pelastustielle on riittävä leveys terassin ja Saimaan välissä.

Kyseessä oleville rakenteille on myönnetty toimenpidelupa 21.6.2022 ja siinä todetaan seuraavat lupaehdot:

Konttiravintola/terassi on haettu LV-1 alueelle. Venesatama/venevalkama-alueelle, jolla on kulttuurihistoriallisia ja kulttuurimaisemallisia arvoja sekä rakennuskantaa. Konttiravintola/terassin alueella on istutettava alueen osa, jolle konttiravintola/terassi tulee. Alueella on säilytettävä/istutettava puurivi, joka tulee säilyttää. Konttiravintola/terassin toimenpidelupa myönnetään vähäisenä poikkeamisena asemakaavan istutettavan alueen osasta. Konttiravintolan/terassin vieressä on yleinen WC ja jäte/pilssikatos. Terassin ja laiturin välistä tulee päästä kulkemaan jäteautolla. Vähintään pelastustien levyinen alue tulee jäädä vapaaksi terassin ja laiturin väliin.

Kunnan rakennusvalvonta on siis todennut kaavasta poikkeamisen vähäiseksi. Samanlaisia kaavasta poikkeamisia esimerkiksi edellä kuvatun huoltorakennuksen lisäksi on tehty vuosikymmenten mittaan laajalti kunnan omistamalla satama-alueella. Sillan itäpuoliselle LV-alueelle, samalla tavalla istutettavaksi merkitylle osalle, on rakennettu lasten kahluupaikkana toimiva Norppa-allas, lasten leikkipuisto, sekä ulkokuntoilualue.

Yritysten houkutteleminen kuntaan ja niiden toimintamahdollisuuksien luominen on ollut kirkkaana johtotähtenä myös teknisen toimialan puolella. Ajatus sijoittaa uusi vain kesäkaudella toimiva ravintolapalvelu satama-alueelle syntyi yrittäjällä, ja kunta lähti yhteistyössä yrityksen kanssa etsimään sijoitusmahdollisuuksia. Palvelun sijoittaminen kuvatulle, aiemmin todella vähäisellä käytöllä olleelle alueelle on ollut luonteva ratkaisu yrittäjän ja kunnan näkökulmasta.  

Asemapiirros, ilmakuva ja kaavakartta määräyksineen ovat liitteinä, sekä vuokrasopimus ja valokuvat oheismateriaalina. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Hämäläinen, mika.hamalainen@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon koskien yllä kuvattua kantelua:

Teknisen johtajan menettely ei ole ollut moitittavaa hänen käyttäessään toimivaltaansa kunnan hallintosäännön ja delegointipäätösten mukaisesti solmiessaan vuokrasopimuksen 180 neliömetrin suuruisesta maa-alueesta anniskeluterassin ja konttiravintolan sijoittamista varten.

 

Tekninen johtaja Kimmo Hagman poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi. Esittelijänä toimi teknisen lautakunnan puheenjohtaja Mika Hämäläinen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Martti Laine

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.