Tekninen lautakunta, kokous 15.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 LISÄPYKÄLÄ: Loppuvuoden 2022 kokousaikataulu (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja tekninen johtaja ovat yhdessä valmistelleet loppuvuoden 2022 kokousaikataulua. 

Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Mahdollisista muutoksista ja poikkeavista kokouksista ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse lautakunnan jäsenille niin pian kuin mahdollista.

Hallintosäännön 88 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Teknisen lautakunnan loppuvuoden 2022 kokousaikataulu esitellään ja päätetään kokouksessa.

Päätös

Tekninen lautakunta päättää kokoontua loppuvuodesta 2022 seuraavasti, ellei teknisen lautakunnan puheenjohtaja katso tarpeelliseksi siirtää tai perua kokousta ja järjestää kokousta myös muuna ajankohtana:

Torstai 20.10.2022

Torstai 24.11.2022

Kokoukset aloitetaan klo 17.00 ellei toisin sovita.

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.