Tekninen lautakunta, kokous 15.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Kunnossapitosopimus Pistohiekan matkailualueen vesihuoltojärjestelmästä Puumalan Vesiosuuskunnan kanssa

PuuDno-2022-159

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Pistohiekan matkailualueen vesihuoltojärjestelmä on ollut toiminnassa keväästä 2022 saakka. Rakennusten jätevesistä harmaat käsitellään paikallisessa puhdistamossa ja mustat säilötään kiinteistökohtaisiin umpikaivoihin, joista ne kuljetetaan tarpeen tullen kirkonkylässä sijaitsevalle Puumalan Vesiosuuskunnan puhdistamolle. Käyttövesikaivoja alueella on kolme ja niistä vesi syötetään kunnan pumppu- ja vesijohtojärjestelmillä kiinteistöille. Kiinteistöjen käyttämästä tuorevedestä ja tuottamasta jätevedestä peritään tonttien vuokrasopimuksien mukaiset taksat.

Kunnalla ei itsellään ole vesihuollon kunnossapitoon ja huoltoon perehtynyttä henkilöstöä, niinpä onkin järkevää sopia yhteistyöstä Puumalan Vesiosuuskunnan kanssa. Sopimus on tarkoitus tehdä toistaiseksi voimassa olevaksi, ja siksi päätösvalta asiassa on hallintosäännön 15 §:n mukaisesti teknisellä lautakunnalla.  

Vesiosuuskunnan kanssa on neuvoteltu sopimusluonnos liitteenä.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Lautakunta päättää solmia liitteen mukaisen sopimuksen Pistohiekan matkailualueen vesihuollosta Puumalan Vesiosuuskunnan kanssa.

 

Jäsen Leena Torvinen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Esteellisyysperuste: yhteisöjäävi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Puumalan Vesiosuuskunta, taloustoimisto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00