Tekninen lautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Skeittiramppien ja skeittialueen rakentaminen Puumalaan

PuuDno-2021-35

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Asko Luukkonen (ps.) antoi kunnanvaltuuston puheenjohtajalle 14.6.2021 kunnanvaltuuston kokouksessa kirjallisen aloitteen: Skeittiramppien ja skeittialueen rakentaminen Puumalaan.

Aloitteen allekirjoitti myös valtuutettu Antti Kasanen.

 

Valmistelussa tulee huomioida nuorisovaltuuston kanta sekä sataman ja kirkonkylän kehittämisen linjaukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että skeittialueen rakentamisesta pyydetään lausunto nuorisovaltuustolta. Lisäksi kunnanhallitus päättää lähettää asian teknisen toimen ja vapaa-aikatoimen valmisteltavaksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta on varaamassa vuoden 2021 talousarvion investointiosassa 150 000 euroa kirkonkylän ja sataman yleissuunnitelmasta nousevien hankkeiden toteuttamiseen. Yhtenä esimerkkikohteena kyseisessä investoinnissa on mainittu skeittialueen toteuttaminen.

Nuorisovaltuusto valtuutti kokouksessaan 3.9.2021 § 23 nuoriso-ohjaajan perustamaan kaikille nuorille avoimen suunnitteluryhmän, joka toimittaa skeittihanke-ehdotuksen tekniselle lautakunnalle ja kunnanhallitukselle. Suunnitteluryhmä ehdottaa rakennettavaksi ainakin skeittikaiteen ja liikuteltavia skeittiramppeja. Ryhmän mukaan skeittialueelle täytyisi myös löytää paikka, johon kaide ja rampit saisi asennettua. Alueen maan pinnan tulisi olla hyväkuntoinen ja sen verran laaja, että rampit ja kaide saadaan sinne mahtumaan järkevästi ja turvallisuus huomioiden.

Nuorisovaltuusto piti kokouksessaan 26.11.2021 ehdotusta hyvänä ja antoi sen aiemmin päätetysti tekniselle lautakunnalle ja kunnanhallitukselle edelleen käsiteltäväksi. Suunnitteluryhmän esitys oheismateriaalina.

Kirkonkylän ja satama-alueen parhaillaan käynnissä olevassa yleissuunnittelussa on yhtenä painopisteenä ollut uusien liikunta-alueiden rakentaminen niille sopiviin paikkoihin. Suunnittelu jatkuu tammikuun 2022 loppuun asti ja siinä tullaan ottamaan huomioon myös skeittialueen rakentaminen soveltuvaan paikkaan ja järkevään laajuuteen. Nuorisovaltuuston varsin maltillinen ratkaisumalli on hyvin kannatettava lähtökohta toteutukselle. Asian tarkempaan jatkosuunnitteluun kutsutaan nuorisovaltuuston asiantuntevia skeittiharrastajia. Tarkoitus on toteuttaa skeittialue tulevaksi kesäksi 2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää:

1. lähettää nuorisovaltuuston päätöksen skeittialueen rakentamisesta Puumalan kirkonkylän ja sataman yleissuunnittelusta vastaavalle Finnish Consulting Group Oy:lle.

2. kutsua 2-3 nuorisovaltuuston edustajaa asiantuntijajäseniksi skeittialueen toteutussuunniteluun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nuorisovaltuusto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00