Tekninen lautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Kevään 2022 Kokousaikataulu

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja tekninen johtaja ovat yhdessä valmistelleet kevään 2022 kokousaikataulua. 

Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Mahdollisista muutoksista ja poikkeavista kokouksista ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse lautakunnan jäsenille niin pian kuin mahdollista.

Hallintosäännön 88 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää kokoontua keväällä 2022 seuraavasti, ellei teknisen lautakunnan puheenjohtaja katso tarpeelliseksi siirtää tai perua kokousta ja järjestää kokousta myös muuna ajankohtana:

3.2.2022

17.3.2022

21.4.2022

9.6.2022

Kokoukset aloitetaan klo 17.00 ellei toisin sovita.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.