Tekninen lautakunta, kokous 12.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Poikkeamishakemus/ 623-427-1-51

PuuDno-2018-217

Valmistelija

  • Antti Närvänen, rakennustarkastaja, antti.narvanen@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistaja hakee poikkeamislupaa vapaa-ajan asunnon rakentamiseksi Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen kohdassa 5.3 määriteltyä rakennuksen vähimmäisetäisyyttä lähemmäksi keskivedenkorkeuden mukaista rantaviivaa.

Kiinteistö sijaitsee Puumalan kunnan Niinimäen kylässä Rn:o 1:51, pinta-ala 3900 m2.

Poikkeamislupaa haetaan oikeusvaikutteisen Puumalan Ryhälän osayleiskaavan loma-asuntoalueeksi merkitylle rakennuspaikalle (RA). Rakennuspaikka on tällä hetkellä rakentamaton.

Rakennuspaikka on Ryhälän osayleiskaavan mukainen loma-asunnon rakennuspaikka (RA), jolle saa rakennusjärjestyksen mukaan rakentaa yhden loma-asunnon ja enintään neljä talousrakennusta. Rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusrakennusoikeus on 150 k-m2 koska kiinteistön pinta-ala on alle 4000 m2.

Poikkeamista haetaan rakennusjärjestyksen kohdan 5.3 määräyksestä, jossa edellytetään alle 120 neliöisen rakennuksen sijoittumista vähintään 25 metrin etäisyydelle rannasta. Kiinteistön omistajalla on tarkoitus rakentaa paikalle 92 k-m2 suuruinen ympärivuotiseen vapaa-ajan asumiseen soveltuva vapaa-ajan asunto.

Kyseessä on pohjoisempi kahdesta Iso Kuokkajärven länsirannalla sijaitsevista vuonna 1984 nykynäkemyksen mukaan huomattavan kapeiksi rannan suuntaisiksi rantarakennuspaikoiksi lohkotuista kiinteistöistä.

Kiinteistön pohjoispäässä on laajahko alavampi alue sekä Sorlahden puro. Puroa reunustava alue on merkitty voimassaolevassa osayleiskaavassa merkinnöillä MY-1 ja luo. MY-1 alue on maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Kyseiselle alueelle ei osayleiskaavan määräysten mukaan saa rakentaa, eikä siltä saa ottaa maa-aineksia. Luo -merkintä kertoo, että kyseessä on luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue, missä luonnonarvoja ei saa heikentää.

Rakentaminen tulisi asemapiirroksen mukaan sijoittumaan melko keskeisesti kiinteistön kuivimmalle ja kantavammalle osalle asemapiirroksessa esitetyn korkeuskäyrän ja naapurikiinteistön rajan väliselle alueelle. Rakennuksen luoteeseen suuntautuva julkisivu olisi minimietäisyyden eli 5 metrin etäisyydellä naapurikiinteistön 623-427-1-66 rajasta, jolloin rakennuksen etuseinä tulisi lähimmillään noin 17 metrin päähän rannasta. Rakennuksen etäisyys eteläpuolella sijaitsevan rantarakennuspaikan rajasta olisi asemapiirroksen mukaan noin 38 metriä.

Loma-asunnon vaatimat tekniset järjestelyt on selvitetty hakemuksessa puhtaan veden ja jätevesien osalta, toteutettuna esitetyn mukaisesti niillä on mahdollista saavuttaa Puumalan kunnan vaatimukset jätevesien käsittelystä ranta-alueella.

Naapureiden kuuleminen on suoritettu kunnan toimesta. Kuuleminen on uusittu muuttuneiden tietojen johdosta esim.hakijan toimitettua kuntaan piirustuksia, joissa rakennuksen sijoittumista ja rakennuspiirustuksia oli muutettu. Kiinteistöjen 623-427-1-66 ja 623-427-1-52 omistajat sekä kiinteistön 623-427-1-52 vuokralainen ovat jäätäneet muistutuksia, joiden sisältämiin asioihin on kiinnitetty huomiota poikkeamishakemusta käsiteltäessä. Naapurikuulemisen muistutukset ovat oheismateriaalia.

Rakennustarkastaja ja tekninen johtaja ovat käyneet yhdessä paikan päällä. Erillistä katselmusta rakennuspaikalla ei ole katsottu tarpeelliseksi järjestää rakennettavan loma-asunnon tavanomaisen koon, muodon ja rakennustavan vuoksi. Suoritetun maastokäynnin ja paikalla suoritettujen mittausten perusteella rakennuksen sijoittaminen asemapiirroksessa esitettyyn paikaan on perusteltua. Rakentamisen siirtäminen kiinteistöllä pohjoisemmaksi johtaa sekä rakentamisen että alueen luonnonmukaisuuden säilyttämisen kannalta huonompiin ja selvästi rakentamiskustannuksia lisääviin ratkaisuihin kuten mm. rakentamiseen pehmeämmän maaperän alueelle, lisääntyviin maamassojen vaihtoihin ja täyttöihin sekä maisemointia vaativiin penkereihin. Kyseisen kiinteistön käyttöä hankaloittaa lisäksi kiinteistön edustalla olevan Iso Kuokkajärven hyvin matala lahti. Jotta rantaetäisyys valitulla rakennuskohdalla olisi kuitenkin mahdollisimman suuri, halutaan kyseessä oleva rakennus rakentaa naapurikiinteistön 623-427-1-66 puoleisen rakentamisalueen rajan välittömään läheisyyteen. 

Rantarakennuspaikan lohkomisajankohtana on ollut voimassa 26.9.1977 hyväksytty rakennusjärjestys, jossa on mainittu seuraavaa: Rakennuksen etäisyyden rantaviivasta tulee olla sellainen, että rantamaiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Ilman erityistä syytä ei rakennusta kuitenkaan saada sijoittaa viittä metriä lähemmäksi rantaviivaa. Uudemmissa rakennusjärjestyksissa rantaetäisyyttä on lisätty niin, että nykyisen rakennusjärjestyksen etäisyysvaatimukset rajoittavat jo näiden kiinteistöjen rakennettavuutta, niile sijoittuvien rakennusten kokoa ja rakennusten sijoittumista. Huomioidaan, etteivät rakennusjärjestyksen määräykset saa olla maanomistajlle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia.  

Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää. Rakennuksen sijoittaminen asemapiirroksessa esitetylle paikalle on perusteltua.

Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle. Poikkeamisluvan myöntäminen ei myöskään vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista tai vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Sijaintikartta, asemapiirros ja rakennuspiirustukset ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää myöntää hakijalle poikkeamisluvan uuden loma-asunnon rakentamiseen asemapiirustuksessa esitetylle paikalle noin 17 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta Puumalan kunnan Niinimäen kylän kiinteistölle 623-427-1-51 edellä esitetyn perusteella.

Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on 15.3.2019. Päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.

 

Varajäsen Kari Puurtinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon ELY-Keskus, rakennustarkastaja, hakija

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00