Tekninen lautakunta, kokous 12.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Hallintosäännön päivittäminen 1.6.2019 alkaen

PuuDno-2016-229

Valmistelija

  • Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Voimassa olevaa hallintosääntöä on tarpeen muuttaa.

1.1.2019 voimaan tulleen yksityistielain mukaan kunnan tielautakuntana toiminut teknisen lautakunnan toimitusjaosto on lakkautettu. Tätä koskevat tekstit poistetaan hallintosäännöstä.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaista poikkeamistoimivaltaa on tarpeen selkeyttää, koska mm. eri kaavatasoilla olevien keskenään samanlaisten poikkeamislupien päätösvaltaa on ollut sekä kunnanhallituksella että teknisellä lautakunnalla. Tämä johtuu enimmäkseen siitä, että ELY-keskuksen poikkeamisvaltaa siirrettiin kunnille 1.4.2016, ja tuolloin kaikki entiset ELY-keskuksen päätökset siirrettiin kunnanhallitukselle.

Päätösvaltaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että kunnanhallitus päättäisi strategisista asioista (esim. käyttötarkoituksen muutokset) ja tekninen lautakunta rakennusteknisistä asioista (esim. rakennusoikeuden merkittävä ylitys). Lisäksi toimivaltaa on delegoitu viranhaltijalle siten, että teknisellä johtajalla olisi osa päätösvallasta teknisen lautakunnan ja rakennustarkastajan päätösten välissä. Näin päätöksenteko tapahtuisi nopeammin ja toimielinten roolit olisivat selkeämmät kuin nyt.

Liite 1.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että hallintosääntöä muutetaan liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.