Tekninen lautakunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Rakennustarkastajan virkasuhteen purkaminen koeajan kuluessa

PuuDno-2019-241

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi
  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan tekninen lautakunta on valinnut ******** rakennustarkastajan virkaan 7.6.2019 § 37. Lautakunta on määrännyt virantäytössä noudatettavaksi kuuden kuukauden koeajan. ****** virkasuhde on alkanut 24.6.2019, joten koeaika päättyy 24.12.2019.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 § mukaan Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä virantoimituksen aloittamisesta alkavasta enintään kuuden kuukauden koeajasta.

Pykälän neljännen momentin mukaan Koeajan kuluessa virkasuhde voidaan molemmin puolin purkaa päättymään välittömästi. Purkaminen ei saa tapahtua syrjivillä tai koeajan tarkoitukseen nähden muutoin epäasiallisilla perusteilla.

Viranhaltijalain esitöiden (HE 196/2002) mukaan koeajan tarkoituksena on antaa molemmille osapuolille aikaa harkita, vastaako virkasuhde etukäteisodotuksia.

Kunnan hallintosäännön 23 § mukaan Palvelussuhteen purkamisesta koeajalla, irtisanomisesta, purkamisesta ja purkautuneena pitämisestä päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen, mikä tässä tapauksessa tarkoittaa teknistä lautakuntaa.

Korkein hallinto-oikeus on esimerkiksi ratkaisussaan 2014:103 todennut, että koeajan tarkoituksena on antaa molemmille osapuolille aikaa harkita, vastaako virkasuhde etukäteisodotuksia. Työnantajalla on asiassa laaja harkintavalta. Laajasta harkintavallasta huolimatta työnantajan on esitettävä näkemykselleen objektiivisesti hyväksyttävä peruste, jos työnantaja katsoo virkasuhteen koeaikapurun edellytysten täyttyvän. Virkasuhteen purkuperusteeksi koeaikana riittää muun muassa se, ettei työnantaja ole tyytyväinen viranhaltijan viranhoitoon.

Edelleen korkein hallinto-oikeus on katsonut, että purkamisen taustalla saattaa olla monenlaisia yksittäisiä tapahtumia tai syitä, joihin työnantaja perustaa näkemyksensä ja tyytymättömyytensä viranhaltijaan. Lähtökohtaisesti on riittävää, että työnantajan purkamisen perusteeksi esittämä syy on viranhaltijalain 8 §:n 3 momentti huomioon ottaen hyväksyttävä. Viranhaltijan, joka katsoo, että purkaminen tosiasiassa perustuu laissa kiellettyihin epäasianmukaisiin (syrjintä tai muu epäasiallinen peruste) syihin, on esitettävä tätä väitettä tukevaa selvitystä.

Jos virkasuhdetta ei pureta koeajan kuluessa, se jatkuu koeajan päätyttyä viranhoitomääräyksen mukaisesti ilman uutta päätöstä.

Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen virkasuhteen purkamista koeaikana. Viranhaltijalla on oikeus käyttää kuulemisessa avustajaa ja tästä oikeudesta on myös ilmoitettava viranhaltijalle.

Puumalan kunnan ympäristövalvonnassa on vain yksi rakennustarkastajan virka. Merkittävä osa viranhoitoa on jo tästäkin johtuen kanssakäyminen rakennusvalvonnassa eri tavoin asioivien kanssa, toisin sanoen siis asiallisesti annettu asiakaspalvelu. Julkista valtaa käyttävänä toimijana kunnan ja sen viranhaltijoiden velvollisuus on toiminnassaan noudattaa muun muassa hallintolain säädöksiä 7§-9§, joissa säädetään palveluperiaatteesta ja palvelun asianmukaisuudesta, viranomaisen neuvontavelvollisuudesta ja hyvän kielenkäytön vaatimuksista. On syytä myös korostaa, että yksi Puumalan kuntastrategiassa määritetyistä kunnan toiminnan arvoista on asiakaslähtöisyys.

Rakennustarkastaja ***** toiminnasta on koeajan kuluessa tullut runsaasti negatiivista asiakaspalautetta suoraan hänen esimiehelleen, tekninen johtaja Kimmo Hagmanille, että myös kunnanjohtaja Matias Hildenille. Määrä on alle puolen vuoden ajanjaksoon ja aiempien vastaavien viranhaltijoiden tai muiden kunnan viranhaltijoiden toiminnasta saatuun palautteeseen suhteutettuna ollut huomattava. Osa palautteesta on seurausta asiakkaan subjektiivisesti kokemasta huonosta asiakaspalvelusta, joka on perustunut puhelimessa tai kasvokkain annettuun asiakaspalveluun. Palautetta on tullut myös rakennustarkastajan toiminnasta ja viestinnästä sähköisessä rakennuslupapalvelussa (Lupapiste) ja tämän palautteen perusteista on saatavilla tarkka dokumentointi.

Asiakaspalvelun merkityksestä on huomautettu ***** useita kertoja koeajan aikana. Työnantajan edustajat Kimmo Hagman ja Matias Hilden ovat 25.11. ilmoittaneet ***** tyytymättömyyden viranhoitoon ja käynnistäneet lain edellyttämän kuulemisprosessin.

***** on kuultu suullisesti 10.12. jolloin hän on jättänyt myös kirjallisen vastineen. Kuulemisessa ***** on korostanut, että on näkemyksensä mukaan hoitanut virkaansa lainsäädännön mukaisesti ja asiakkailta tullut kritiikki on hänen mielestään perustunut siihen, ettei asiakkaiden odotukset ole täyttyneet.

Oheismateriaalina rakennustarkastajalle toimitettu kuulemiskirje liitteineen, ***** vastine liitteineen sekä muistio kuulemistilaisuudesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 § mukaisesti

1. purkaa rakennustarkastaja ***** virkasuhteen koeajalla päättymään 13.12.2019. Virkasuhteen purun perusteena on työnantajan tyytymättömyys ***** viranhoitoon, joka on johtunut selostusosassa esitetyistä seikoista.
2. ettei ***** ole virantoimitusvelvollisuutta 12.12. lukien.
3. Päätös pannaan täytäntöön kuntalain 143 § mukaisesti välittömästi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

rakennustarkastaja *****, palkkahallinto, kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00