Tekninen lautakunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 LISÄPYKÄLÄ: Rakennustarkastajan viran avoimeksi julistaminen (lisäpykälä)

PuuDno-2019-3

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi
  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Rakennustarkastajan virka on tullut avoimeksi teknisen lautakunnan päätöksellä, jolla viranhaltijan virkasuhde on purettu koeajalla.

Hallintosäännön 21 § mukaan Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan.

Viranhaltijalain 4 § mukaisesti Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla.

Virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Kunnanhallitus on 19.6.2017 § 121 päivittänyt kunnan rekrytointiohjeistuksen. Pääsääntöisesti viran haettavaksi julistava saa päättää ilmoituksen julkaisemislaajuudesta, mutta virasta tulee kuntalain mukaisesti kuuluttaa kunnan verkkosivuilla sekä pääsääntöisesti virasta tulee ilmoittaa myös TE-toimiston verkkosivuilla sekä Puumala-lehdessä.

Hallintosäännön 22 § mukaisesti viran kelpoisuusvaatimukset asettaa se viranomainen, joka valitsee viranhaltijan. Rakennustarkastajan viran kelpoisuusvaatimuksista on säädetty maankäyttö- ja rakennusasetuksen 4 §:ssä ja siirtymäsäännöksestä 108 §:ssä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää julistaa rakennustarkastajan viran haettavaksi 7.1.2020 mennessä. Virkaan valittavalta edellytetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaista kelpoisuutta. Valittavalta rakennustarkastajalta edellytetään hyviä neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, asiakaspalveluhenkisyyttä sekä ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta. Lisäksi arvostetaan maankäyttö- ja rakennuslain sekä kunnallishallinnon tuntemusta. Rakennusvalvonnan ohjelmistojen (mm. sähköinen lupajärjestelmä, lupapiste.fi) tunteminen arvioidaan myös eduksi valintaa tehtäessä. Virkasuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Virasta ilmoitetaan mm. kunnan www-sivuilla, TE-palvelujen verkkosivuilla, Puumala-lehdessä sekä Helsingin Sanomissa, Länsi-Savossa, Itä-Savossa ja Etelä-Saimaassa.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Palkkahallinto, kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.