Tekninen lautakunta, kokous 10.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Ympäristökuvakatselmukset 2021

PuuDno-2021-126

Valmistelija

  • Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta suorittaa maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua ympäristön hoidon valvontaa mm. pitämällä tarvittaessa katselmuksia päättäminään ajankoh­tina. Katselmuksien ajankohdista ja alueista on il­moitettava kiinteistön­omistajille ja -haltioille lautakunnan päättämällä ta­val­la.

Rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa (MRL 167 § 1 mom.). Varastointi ulkosalla on järjes­tet­tävä niin, ettei se turmele tieltä tai muulta kulkuväylältä tai alueelta nä­ky­vää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta (MRL 169 § ).

Tekninen lautakunta on valinnut 19.9.2019 teknisen lautakunnan kokouksessa § 54 ympäristökuvakatselmusryhmään Tiina Lipo-Lempiäisen ja Olli Luukkosen sekä ympäristösihteerin että rakennustarkastajan.

Tekninen lautakunta päättää katselmuksien ajankohdan.

Kiinteistökohtaisten katselmusten osalta tiedotteet on lähetetty kirjeitse 4.6.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää, että ympäris­tö­ku­va­kat­selmuksia suoritetaan 18.6.2021 ja  kiin­teis­tö­koh­tais­ten kat­sel­mus­ten osal­ta tiedotetaan 14 päivää ennen katselmuksen suorittamisesta kiinteistöjen omistajille kirjeitse.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.