Tekninen lautakunta, kokous 10.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Sähköisen lupa-asioinnin palvelusopimuksen uusiminen

PuuDno-2021-18

Valmistelija

  • Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Kuvaus

Lupapiste on rakennetun ympäristön sähköisen lupa-asioinnin ja säilyttämisen pilvipohjainen ohjelmistopalvelu, jonka toimittajana on 100 % suomalainen Cloudpermit Oy. Lupapiste mahdollistaa viranomaisten, rakentamisen ammattilaisten ja yksityisten henkilöiden työskentelyn sähköisesti, viranomaisten yhteistyön yli kuntarajojen ja kaikille osapuolille yhden valtakunnallisen luukun. Valtiovarainministeriön SADeohjelmassa, jonka tuotoksena Lupapiste on syntynyt, linjattiin, että palveluiden on oltava ylikunnallisia, jolloin palveluiden käyttäjät eivät joudu siirtymään luukulta luukulle asioidessaan eri kunnissa. Sähköiset palvelut vahvistavat julkisen sektorin kustannustehokkuutta, tuovat säästöjä ja parantavat kansalaisten palveluita ja niiden saavutettavuutta. Lupapisteen käyttäjäkuntia on tällä hetkellä yhteensä 205 kappaletta, 70 % kunnista.

Lupapisteen kehitystä on tehty vuodesta 2013 alkaen, jolloin aloitettiin rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelun pilotointi. Sen jälkeen palveluiden kehitys on jatkunut ripeästi, yhteistyössä kuntien asiantuntijoiden kanssa. Markkinoilla ei tällä hetkellä ole toista yhtä toimintavarmaa ja laaja palvelua, joka täyttää kuntien asettamat vaatimukset.

Puumalan kunnalla on Cloudpermit Oy:n toimittama Lupapiste-palvelu käytössä rakennusvalvonnan, yleisten alueiden, ympäristönsuojelun lupien käsittelyprosessissa. Lupapisteen nykyinen palvelusopimus perustuu Kuntien Tiera Oy:n ja KL Kuntahankinnat Oy:n vuonna 2015 yhteishankintana toteuttamaan avoimeen kilpailutukseen, sen perusteelle solmittuun puitesopimukseen. Kyseinen puitesopimus on päättynyt 7.10.2020 ja siihen perustuvat palvelusopimukset päättyvät 7.10.2021.

Kuntien Tiera Oy järjesti avoimen kilpailutuksen rakennetun ympäristön sähköisestä lupa-asioinnista ja säilyttämisen palvelusta syksyllä 2020 yhdessä kiinnostuksen osoittaneiden asiakasomistajien ja hankintarenkaan muodostaneiden osapuolten kanssa. Cloudpermit Oy voitti kilpailutuksen Lupapiste palvelullaan, joka osoittautui parhaaksi mahdolliseksi valinnaksi ja ainoaksi palveluntarjoajaksi, jolla on kaikki kyvykkyydet pitää yllä vaatimukset täyttävää, pysyvästi korkealaatuista palvelua. Kuntien Tiera Oy ja Cloudpermit Oy ovat allekirjoittaneet uuden puitesopimuksen 31.3.2021. Uusi puitesopimus on voimassa 3 vuotta (31.3.2024 saakka), jonka jälkeen vielä 5 optiovuotta (31.3.2029 saakka). Toimialalla on valmisteilla merkittävä lainsäädäntöuudistus, jonka aikataulusta on vielä epävarmuutta. Pitkällä puitesopimuksen voimassaoloajalla varmistetaan palvelun käytettävyys yli lainsäädännön muutosten. Puumalan kunta on Kuntien Tiera Oy:n omistajakunta ja voi näin ollen tehdä Lupapiste-palvelun hankintapäätöksen ja palvelusopimuksen perustuen uuteen puitesopimukseen.

7.10.2021 päättyvä palvelusopimus kattaa rakennusvalvonnan, sähköisen asiointipalvelun, sähköisen pysyväisarkiston. Vuosittainen kokonaiskustannus on ollut noin 13 575 euroa. Uuden puitesopimuksen mukainen hinta nykyisin käytössä oleville palveluille tulee olemaan 22 896 euroa/vuosi. Uuden puitesopimuksen myötä palveluiden hinnoittelumalli tulee muuttumaan nykyisestä kuukausimaksu + lupahakemuskohtainen toimenpidemaksu mallista pelkkään kiinteään kuukausimaksuun, joka määräytyy kunnan lupapäätösmäärän perusteella. Aiemmin kuukausimaksu määräytyi kunnan asukasluvun perusteella. Uusi hinnoittelumalli saattaa kunnat tasavertaisempaan asemaan.

Päättyvän sopimuksen hinnat ovat perustuneet vuoden 2015 kilpailutukseen, kuukausimaksut eivät ole nousseet ja toimenpidemaksut ovat halventuneet johtuen toimenpidemäärien kasvusta valtakunnallisesti ja hinnastosta, jossa on ollut alentuva toimenpidemääriin perustuva hintaportaikko. Uuden puitesopimuksen mukaiset hinnat ovat kiinteät kolme (3) vuotta sopimuksen voimaantulopäivästä lukien. Kiinteän hintakauden jälkeen voidaan muuttaa indeksiperustaisesti maksimissaan 2 % vuodessa. Uuden puitesopimuksen myötä Cloudpermit Oy on sitoutunut kehittämään Lupapistepalvelua niin että se täyttää kaikki esitetyt pakolliset vaatimukset, joita on kuntien toimesta määritelty laajasti toiminnallisina ja ei-toiminnallisina vaatimuksina. Toiminnalliset vaatimukset kohdistuvat ohjelmistopalvelun toiminnallisuuksiin ja ei-toiminnalliset kohdistuvat mm. toimittajan toiminnan laatuun ja tietoturvaan. Puumalan kunta on ottanut Lupapisteen käyttöön 2017 vuoden alussa. Lupapisteen kautta tulee lupahakemuksia 200-300 kpl:tta vuodessa. Sähköisiä hakemuksia tulee noin 80 %:a hakemuksista. Palvelun tarjoaja on tarjouksessa lisäksi luvannut 10 % alennuksen maaliskuun 2022 loppuun saakka (6 kk), mikäli tarjous hyväksytään 31.6.2021 mennessä.

Lupapisteen sopimusuudistus oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Palveluiden katkeamattoman käytön varmistamiseksi Tekninen lautakunta päättää jatkaa Lupapisteen sopimusta esityksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00