Tekninen lautakunta, kokous 10.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Rakennustyön keskeytys 623-415-4-266

PuuDno-2021-131

Valmistelija

  • Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan rakennusvalvonnan tietoon on tullut, että Puumalan kunnan Kitulan kylän Liturnelle 4:266 kiinteistöllä (kiinteistötunnus 623-415-4-266) on rakennettu rakennelma.

Kyseisille rakennukselle ei ole myönnetty rakennuslupaa, toimenpidelupaa eikä toimenpideilmoitusta.

Kiinteistö sijaitsee Kotiniemen asemakaava-alueella. Alueen asemakaavassa on AO II merkintä, eli asuirakennusten korttelialue.

Rakennustarkastaja on käynyt maastokäynnillä kiinteistöllä 13.4.2021 ja uudelleen 28.4.2021.

Kiinteistön omistajalle on lähetetty kiinteistön omistajan kuuleminen 13.4.2021. Kiinteistön omistaja on lähettänyt vastineen 4.5.2021. Rakennustarkastaja on kiinteistön omistajalle lähettänyt rakennustyön keskeytyksen 28.4.2021. Tämän jälkeenkin rakennustyötä on jatkettu.

Rakennustyön keskeytys on tuotu Puumalan tekniseen lautakunnan päätettäväksi, jolle Puumalan kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät kuuluvat.

Kiinteistön omistaja on vastineessaan kertonut rakennelman olevan ruuvipaalujen päälle rakennettu siirrettävä vaunu. Kiinteistön omistaja on ehdottanut, että saisi tehdä vaunun kokoamisen loppuun mahdollisimman pian, siirretään se sitten tai ei.

Maankäyttö- ja rakennuslain 125 ja 126 §:n mukaan kyseisen rakennelman pitämiseen on oltava lupa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:ssä säädetään, että jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten taikka lyö laimin näihin perustavan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

Saman lain 185 §:ssä säädetään, että joka ilman tässä laissa edellytettyä lupaa tai ilmoitusta aloittaa rakentamisen tai ryhtyy muuhun toimenpiteeseen vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä taikka muutoin laiminlyö hänelle näissä säädetyn tai määrätyn rakentamista tai ympäristön hoitoa koskevat velvollisuutensa, on tuomittava rakentamisrikkomuksesta sakkoon.

Saman lain 186 §:ssä säädetään vielä, että kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on rakennustyön keskeyttämisestä taikka uhkasakon tai teettämisuhan käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista.

Mikäli kiinteistön omistaja ei vapaaehtoisesti poista kyseistä rakennelmaa tontilta, Puumalan tekninen lautakunta harkitsee maankäyttö- ja rakennus-lain 182 §:n mukaisiin pakkotoimiin ryhtymistä. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. uhkasakon asettaminen ja asian ilmoittaminen poliisille esitutkinnan suorittamista varten.

Ennen näihin toimiin ryhtymistä varaa tekninen lautakunta kiinteistön omistajalle tilaisuuden tulla asiassa kuulluksi.

Oheismateriaaleina: kiinteistön omistajan kuuleminen, vastine ja rakennustyön keskeytys.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta pitää rakennustyön keskeyttämisen voimassa ja samalla vaatii rakennelman poistamista kiinteistöltä (623-415-4-226) Liturnelle 9.7.2021 mennessä. Vaihtoehtoisesti rakennelmalle tulee hakea ja saada rakennuslupa. Kiinteistön omistajalle laitetaan kuuleminen asian johdosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistön omistaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00