Tekninen lautakunta, kokous 10.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Puumalan kunnan teollisuushallien, Melka- ja Vihreä halli, lämmitysjärjestelmien muuttaminen

PuuDno-2021-145

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta on pyytänyt tarjouksia lämmitysjärjestelmän muutoksista kahteen kiinteistöönsä, Melka-halliin ja Vihreään halliin. Tällä hetkellä näiden kiinteistöjen lämmitys tapahtuu öljyllä ja tarkoituksena on muuttaa kohteiden lämmitysjärjestelmä ilma-vesilämpöpumppu- tai vaihtoehtoisesti maalämpöratkaisuihin. Kyseisten kiinteistöjen vanhasta lämmitystekniikasta ja energiamuodosta on järkevää luopua varsinkin energiansäästösyistä. Muutosurakkaan kuuluu mm. lämmitysjärjestelmän suunnittelu ja mitoitus, itse lämmitysjärjestelmän muutostyö, sekä vanhojen öljysäiliöiden purkutyö.

Kunnille on tarjottu 5.10.2020 alkaen avustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja lämmitysmuodon muuttamiseen kestävämmäksi niiden omistamissa kiinteistöissä. Avustuksen määrä on enintään 20–25 prosenttia kustannuksista riippuen siitä, onko kunta liittynyt vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen. Hankkeeseemme haetaankin tätä asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n avustusta, joka on kaltaisimmillemme kunnille, jotka eivät ole liittyneet vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen, maksimissaan 20 % hyväksytyistä kustannuksista.

Puumalan kunta on varannut vuoden 2021 investointiohjelmassaan erilaisiin energiasäästöratkaisuihin, kuten lämmitystapamuutoksiin, aurinkopaneeliratkaisuihin, led-valaistukseen siirtymisiin yhteensä 150 000 euroa.

Kohteesta lähetettiin tarjouspyynnöt yhdelletoista paikalliselle ja lähialueen lämpöpumpputoimittajalle. Tarjousaika oli 20.5.-7.6.2021. Urakkamuoto on kokonaisurakka ja urakoitsijan valintaperusteena on kokonaisurakan edullisin hinta.

Muutostyöt suoritetaan ennen lämmityskauden alkua 1.8.-30.9.2021 välisenä aikana. Tilaajalla on tarjouspyynnön mukaisesti oikeus muuttaa urakan laajuutta tarjouspyynnössä esitetystä, esim. tilaamalla vain toisen kohteen toteutus.  

 

Määräaikaan, maanantaihin 7.6.2021 klo 15.00 mennessä saatiin sekä Melka-halliin, että Vihreään Halliin kumpaankin neljä ilma-vesilämpöpumpputarjousta ja yksi maalämpötarjous. Urakoitsijan valintaperusteena on tarjouspyynnön mukaisesti kokonaisurakan edullisin hinta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tarjousten avauspöytäkirja, niiden vertailu ja päätösehdotus esitellään kokouksessa.

Tarjousten avauspöytäkirja ja tarjouslomakkeet ovat oheismateriaaleina.

 

Päätös

Tekninen lautakunta päättää valita kunnan teollisuushallien lämmitysjärjestelmien muutokset toteutettavaksi ilma-vesilämpöpumpputekniikalla ja toteuttajiksi:

Melka-halli: Savon Lämpötekniikka Oy, hinta 32 258,06 €, alv 0%

Vihreä Halli: Espit Oy, hinta 56 000,00 €, alv 0%

Tiedoksi

Tarjoajat

Muutoksenhaku

Kyseessä on muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, hankinnat jotka alittavat sekä EU-kynnysarvot että kansalliset kynnysarvot

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

1    OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusoikeus

Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Puumalan kunnan tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00             

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:
–    hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
–    miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
–    millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00
 

2    OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00