Tekninen lautakunta, kokous 10.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Nestemäisten polttoaineiden jakeluaseman rekisteröinti-ilmoitus/ Valkar Oy

PuuDno-2021-103

Valmistelija

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Kuvaus

Valkar Oy on toimittanut lautakunnalle polttoaineiden jakeluaseman rekisteröintiä koskevan ilmoituksen. Kyseessä on Puumalan kirkonkylän taajamassa, osoitteessa Niementie 2, 52200 Puumala (kiinteistötunnus 623- 414- 12- 26) oleva jo pitkään toiminut jakeluasema. Kyseisellä kiinteistöllä on vuonna 2001 toimijalle myönnetty ympäristölupa polttoaineen jakelulle.

Tällä hetkellä jakelussa on bensiiniä kahta laatua sekä dieselöljyä ja moottoripolttoöljyä. Kiinteistöllä on myös korjaamo- ja kahvilatoimintaa. Eräiden toimintojen lupamenettelyä on kevennetty siten, että ympäristöluvan sijaan toimintaan sovelletaan kevyempää rekisteröintimenettelyä, kun tietyt ehdot täyttyvät. Jälkivalvonnalla seurataan, että toiminta täyttää jakeluasema- asetuksen vaatimukset.
Olemassa olevan jakeluaseman toiminta on rekisteröitävä ja rekisteröinnin yhteydessä mahdollinen aiempi ympäristölupa kumoutuu. Nykyinen ympäristönsuojelulaki 527/2014 tuli voimaan 1.9.2014. Lain 116 §:n mukaan rekisteröinti- ilmoitus tehdään kunnan ympäristönsuojelu viranomaiselle. Valtioneuvoston asetuksen ympäristön suojelusta 713/2014 27 §:n mukaan rekisteröinti- ilmoituksessa pitää olla tiedot toiminnanharjoittajasta, toiminnasta ja sen sijainnista sekä ympäristönsuojelutoimista ja vaikutuksista ympäristöön. Edelleen valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia määräyksiä ilmoituksen sisällöstä.

Valkar Oy:n ilmoitus sisältää tarpeelliset tiedot. Toiminta ei sijaitse pohjavesialueella eikä toiminnasta aiheudu vesistön, ojan, lähteen tai muun vastaavan vesiuoman pilaantumista. Sijainnista ja lähiympäristöstä johtuen jakeluaseman toiminnasta ei aiheudu ns. naapuruussuhdelain 17 §:n tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta naapurustoon. Toiminta ei ole ristiriidassa kaavan kanssa. Rekisteröinnin edellytykset täyttyvät.

Hakemus liitteineen oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Lautakunta päättää merkitä Valkar Oy:n yllä määritellyn polttonesteiden jakeluaseman ympäristönsuojelun YLVA- tietojärjestelmään. Valkar Oy:lle ilmoitetaan toiminnan rekisteröinnistä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Rekisteri- ilmoituksen johdosta ei ole muutoksenhakumahdollisuutta, koska asiassa ei tehdä hallinnollista päätöstä.

 

Jäsen Esa Karjalainen poistui  kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valkar Oy

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.