Tarkastuslautakunta, kokous 6.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Tilintarkastajan valitseminen tilikausille 2018 - 2022

PuuDno-2017-231

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Valmisteluun tulevia asioita ovat muun muassa tilintarkastajan valintaa koskevan tarjouskilpailun järjestäminen.

Kuntalain 122 § 2 momentin mukaan kunnan tytäryhteisöjen tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö. Näin ollen tarkastuslautakunnan on perusteltua  kilpailuttaa tytäryhteisöjen tilintarkastus samanaikaisesti kunnan tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisen yhteydessä vastaavaksi ajanjaksoksi. Kilpailutus koskee tarjouspyynnön laatimista, tarjousvertailua ja tilintarkastajaehdokkaan nimeämistä. Tytäryhteisö toimii hankintayksikkönä tilintarkastajan valinnassa. Valintapäätöksen tekee tytäryhteisön yhtiökokous. Kunnan ja tytäryhteisöjen tarjoukset tulee tästä syystä vertailla erikseen.

Puumalan kunnan ja tytäryhtiöiden hallinnon ja talouden tarkastamista varten on pyydetty tarjoukset 9.10.2017 klo 12.00 mennessä BDO Audiator Julkistarkastus Oy:ltä, Mikkelin Tilintarkastus Avoin yhtiöltä sekä PwC Julkistarkastus Oy:ltä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti BDO Audiator ja Mikkelin Tilintarkastus Avoin yhtiö.

Tilintarkastuspalvelujen hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lakia ja valtioneuvoston asetusta julkisista hankinnoista. Hankintalain mukaan kunnan tulee kilpailuttaa ns. kynnysarvon ylittävän tilintarkastuspalvelujen hankinta. Palvelujen kynnysarvo on tällä hetkellä 60 000 euroa. Koska kyseisen viisivuotiskauden tarkastuksen hinta jää alle 60 000 euron rajan alle, tämä kilpailutus ei ole hankintalain alainen.

Tarkastuslautakunta päätti kunnan tilintarkastuspäivien lukumääräksi kahdeksan päivää ja tytäryhtiöiden 2,5 päivää vuodessa. Tarjouksen tuli olla voimassa 31.3.2018 saakka.

Tarjouksen valintaperusteeksi on tarjouspyynnössä asetettu kokonaistaloudellinen edullisuus, jota arvioidaan hinnan ja laadun perusteella. Arvioinnissa hinnan osuus on 55 % (55 pistettä) ja laadun osuus 45 % (45 pistettä). Hinta- ja laatupisteet lasketaan tarjouksia vertailtaessa yhteen ja korkeimman pistemäärän saanut katsotaan kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi.

Tarjotut hinnat ja hinnan arviointipisteet:
-  BDO Audiator Oy 39 375 €, pisteet 47,7
- Mikkelin Tilintarkastus Avoin yhtiö 34 125 €, pisteet 55

Tarjotut laatupisteet: 
Vastuullisen JHTT-tarkastajan työn osuus lakisääteisestä tilintarkastuksesta
  - BDO Audiator Oy 15 pistettä
  - Mikkelin Tilintarkastus Avoin yhtiö 11,3 pistettä
Tilintarkastajan/tilintarkastusyhteisön kokemus kuntien tarkastuksesta
 - BDO Audiator Oy 10 pistettä
  -  Mikkelin Tilintarkastus Avoin yhtiö 10 pistettä
Avustavan tilintarkastajan kokemus
-  BDO Audiator Oy 10 pistettä
- Mikkelin Tilintarkastus Avoin yhtiö 10 pistettä
EU-hankkeiden tarkastuksen tuntihinta
 - BDO Audiator Oy 5 pistettä
-  Mikkelin Tilintarkastus Avoin yhtiö 5 pistettä
Tytäryhtiöiden vastuullisen auktorisoidun tilintarkastajan kokemus
 -  BDO Audiator Oy 5 pistettä
-  Mikkelin Tilintarkastus Avoin yhtiö 5 pistettä.

Hinta- ja laatupisteiden kokonaismäärä:
- BDO Audiator Oy 92,7 pistettä
- Mikkelin Tilintarkastus Avoin yhtiö 96,3 pistettä.      

Tehdyn vertailun perusteella tarkastuslautakunta totesi, että tarjouspyynnössä esitettyjen valintaperusteiden mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on jättänyt Mikkelin Tilintarkastus Avoin yhtiö.

Tarjousvertailu on oheismateriaalina. Hankintaan liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kunnanvaltuuston kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää,
1. että Puumalan kunnan ja tytäryhtiöiden hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilikausien 2018-2022 tilintarkastajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt Mikkelin Tilintarkastus Avoin yhtiö, vastuullisena tilintarkastajana JHT, HT Mika Mikkonen
2. että sopimus syntyy vasta sitten, kun Puumalan kunta ja Mikkelin Tilintarkastus Avoin yhtiö ovat allekirjoittaneet hankintaa koskevan sopimuksen
3. esittää tarjouspyynnössä mainitut tytäryhteisöt valitsevat kuntalain 122 §:n 2 momentin mukaisesti tlintarkastajaksi kunnan valitseman tilintarkastusyhteisön tilikausiksi 2018-2022
4. että päätös saatetaan tiedoksi kunnanhallitukselle tytäryhteisöjen ohjeistamiseksi tilintarkastajan valinnasta.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.