Tarkastuslautakunta, kokous 29.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.  Tarkastuslautakunta on 12.1.2017 §:ssä 7 päättänyt, että tarkastuslautakunnan  pöytäkirjan tarkastavat kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua lautakunnan jäsentä. Pöytäkirja tarkastetaan erikseen sovittuna ajankohtana.

Kuntalain 140 §:n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- ja valitusajan päättyessä. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa (asianosainen) tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sakari Niemi ja Urpo Virtanen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.