Tarkastuslautakunta, kokous 2.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Tarkastuslautakunnan kokoukset ja kokouskutsun toimittaminen valtuustokaudella 2021 - 2025

PuuDno-2021-181

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan hallintosäännön mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa.

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Kuntonen

Tarkastuslautakunta päättää, että tarkastuslautakunta kokoontuu tarvittaessa. Lautakunnan edellisessä kokouksessa päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. Kokouskutsu ja esityslista liiteineen lähetetään sähköpostitse vähintään 4 päivää ennen lautakunnan kokousta varsinaisille jäsenille sekä varajäsenille ilman liitteitä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin