Tarkastuslautakunta, kokous 10.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Sidonnaisuusilmoitukset

PuuDno-2017-202

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Ilmoitus on tehtävä johtotehtävistä sekä luotamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Hallintosäännön § 42 mukaan tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuurekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla. Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoituksiin tehdyt muutokset valtuustolle tiedoksi vuosittain.

Raportti sidonnaisuusilmoituksista on oheismateriaalina.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, tarkastuslautakunnan jäsen Pirkko Ihanamäki sekä tarkastuslautakunnan sihteeri eivät osallistuneet omien sidonnaisuusilmoitustensa käsittelyyn.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta käsittelee lautakunnalle toimitetut sidonnaisuusilmoitusten tämän hetkisen tilanteen sekä päättää viedä sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Lisäksi tarkastuslautakunta velvoittaa tarkastuslautakunnan sihteerin lähettämään muistutuksen niille ilmoitusvelvollisille, jotka eivät vielä ole toimittaneet sidonnaisuusilmoitusta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valtuusto