Kunnanhallitus, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Viljakansaaren kylätoimikunnan esitys Viljakansaarentien perusteellisesta kunnostamisesta

PuuDno-2021-30

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Viljakansaaren kylätoimikunta on lähestynyt Puumalan kuntaa aloitteella, joka sisältää esityksen Viljakansaarentien perusteellisesta kunnostamisesta. Esitys on suunnattu kunnanhallitukselle sekä Pohjois-Savon ELY-keskukselle, joka vastaa myös Etelä-Savon alueen tieverkosta.

Kylätoimikunta katsoo, että tie on niin huonokuntoinen, että se vaatii perusteellisen kunnostuksen eikä pelkkä tien huonojen kohtien paikkaaminen riitä. Kunnostusta perustellaan mm. sillä, että tieosuus on raskaan liikenteen ja etenkin biotalouden kuljetusten kannalta merkittävä, tiestön kunto aiheuttaa haasteita pelastustoimelle ja tien varrella on monipuolisesti eri toimialojen elinkeinotoimintaa, kuten matkailuyritystoimintaa, maatalousyritystoimintaa, venekuljetuksia sekä konepajan kuljetuksia. Viljakansaarentiellä on lisäksi työmatkaliikennettä ja runsaan vapaa-ajan asutuksen myötä myös vapaa-ajan asukkaiden muodostamaa liikennettä. Lisäksi tiellä on ammattiliikennettä, kuten taksiliikennettä.

Viljakansaarentie on Vihreän kullan kulttuuritie ja se on suosittu reitti moottori- ja polkupyöräilijöiden keskuudessa. Tien kunto on siten ensisijaisesti myös turvallisuuskysymys. Viljakansaarentien varrella sijaitsee myös Kostioniemen golfkenttä. 

Kylätoimikunnan aloite on oheismateriaalina. 

 

Väyläviraston liikennemääräkartan mukaan vuorokauden keskimääräinen liikennemäärä on 266 ajoneuvoa. Tieosuus jatkuu Kietävälän lossin kautta Partalansaarelle ja Rongonsalmen lossin kautta Lieviskään/Lohilahdentielle. Väyläviraston kuntokartan mukaan tieosuus on merkittävältä osin joko erittäin huonossa tai huonossa kunnossa. Tie on kuoppainen, urainen, pinta rikkoutunut ja pientareet osin murentuneet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus pitää aloitetta Viljakansaarentien parantamisesta tärkeänä ja valtuuttaa kunnanjohtajan valmistelemaan kunnan aloitteen tien kunnostuksesta Pohjois-Savon ELY-keskukselle. 

Kunnanhallitus päättää, että lisäksi on tarpeen tutkia myös muut rahoitusvaihtoehdot tien kunnostamiseksi, kuten esimerkiksi EAKR-rahoitus. 

 

Kunnanvaltuuston I vpj. Erkki Luukkonen ja hallintopäällikkö Annakaisa Arilahti poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: yhteisöjäävi.
Pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanjohtaja Niina Kuuva.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.