Kunnanhallitus, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Puumalan kunnan hallintosäännön muutokset

PuuDno-2021-166

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 18 §:ssä säädetään valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalista seuraavaa:
"Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrä varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on  valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksessa".

Puumalan kunnan hallintosäännön 11 §:n mukaan valtuustolla on kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajisto valitaan kahden vuoden toimikaudeksi. 

Kuntalain 30 §:n 1 momentissa säädetään, että kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta.

Puumalan kunnan hallintosäännön 6 §:n mukaan "Kunnanhallituksessa on 7 jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu." Hallintosäännössä ei ole mainintaan kunnanhallituksen toimikauden pituudesta. Kuntalain 32 §:n mukaan "toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi."


Kuntavaalien jälkeen käydyissä neuvotteluissa puolueet ovat sopineet, että kunnanvaltuuston varapuheenjohtajia valitaan kolme aiemman kahden sijaan. Lisäksi neuvotteluissa on sovittu, että yksi kunnanhallituksen jäsenen paikka jaetaan siten, että eri henkilö on jäsenenä ensimmäiset kaksi vuotta ja toinen henkilö on jäsenenä seuraavat kaksi vuotta. Näin ollen hallintosääntöä on syytä muuttaa siten, että kunnanhallituksen toimikausi muutetaan kahdeksi vuodeksi.


Lisäksi Puumalan kunnan hallintosääntöä on päivitettävä hyvinvointipalvelujen osalta

Uusi oppivelvollisuuslaki (1214/2020) tuli voimaan 1.8.2021. Hyvinvointilautakunta päätti 11.5.2021 kokouksessaan esittää kunnanhallitukselle, että se tekee valtuustolle seuraavan ehdotuksen: Valtuusto päättää lisätä hallintosääntöön peruskolun rehtorin päätösvaltaan seuraavat asiat:

Peruskoulun rehtori päättää
23. oppivelvollisuuslain (1214/2020) 7 §:n mukaisen oppivelvollisuuden suorittamiseen keskeyttämisestä sekä

24. oppivelvollisuuslain (1214/2020) 15 §:n mukaisen opiskelupaikan osoittamisesta.

Päivitetty hallintosääntö on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää

1. Muuttaa hallintosäännön 48 §:ssä valtuuston toiminnan järjestelyt:
Valtuustolla on kolme varapuheenjohtajaa.
 

2. Lisätä hallintosäännön 6 §:n kohtaan:
Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.
 

3. Lisätä hallintosäännön 17 §:ssä olevaan peruskoulun rehtorin päätösvaltaan: 

23. oppivelvollisuuslain (1214/2020) 7 §:n mukaisen oppivelvollisuuden suorittamiseen keskeyttämisestä sekä

24. oppivelvollisuuslain (1214/2020) 15 §:n mukaisen opiskelupaikan osoittamisesta.


Hallintosäännön muutokset tulevat voimaan heti.
 

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.