Kunnanhallitus, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Palvelukeskuksen peruskorjauksen urakka ja lisämääräraha

PuuDno-2021-112

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan palvelukeskuksen peruskorjaus on tarkoitus tehdä kolmessa vaiheessa vuosina 2021-2023. Käyttäjien kuulemisen jälkeen luonnossuunnittelu aloitettiin loppuvuonna 2020. LVISA-suunnittelu-urakat kilpailutettiin talvella 2021 ja suunnitelmat valmistuvat 9.4.2021. Suunnittelua on ohjannut ryhmä, johon on valittu edustajia käyttäjien, Essoten ja kuntapäättäjien puolelta. Suunnittelukokouksia on matkan varrella pidetty neljä.  

Peruskorjaus on tarkoitus aloittaa kesällä 2021 Tupasvilla-osastolla. Siellä, kuten myös myöhemmin muilla remontoitavilla alueilla suurimmat työsuoritukset ja -kustannukset kohdistuvat talotekniikkaan. Ilmanvaihto uusitaan kokonaisuudessaan ja tiloihin lisätään viilennysmahdollisuus. Myös sähkötekniikka uusitaan kokonaisuudessaan paloilmoitinlaitteita lukuun ottamatta, koska ne uusittiin sprinklauksen rakentamisen yhteydessä vuonna 2013. Rakennustekniset työt keskittyvät pienehköihin sisäseinämuutoksiin asiakashuoneissa, oviaukkojen suurentamisiin, ergonomian parantamistoimiin wc-tiloissa ja pintarakenteiden uusimisiin ja korjaamisiin.

Hanketta esitellään teknisen lautakunnan kokouksessa 9.4.2021 valmistuvien suunnitelmien pohjalta. Peruskorjauksen ARK- eli pääpiirustus oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä tietoonsa palvelukeskuksen pääpiirustukset.

 

Teknisen johtajan muutosehdotus:

Tekninen lautakunta päättää

  1. merkitä tietoonsa palvelukeskuksen pääpiirustukset.
  2. ehdottaa, että kunnanhallitus hyväksyy Puumalan palvelukeskuksen peruskorjauksen pääpiirustukset. 

 

Päätös

Muutosehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan palvelukeskuksen peruskorjaus on tarkoitus tehdä kolmessa vaiheessa vuosina 2021-2023. Käyttäjien kuulemisen jälkeen luonnossuunnittelu aloitettiin loppuvuonna 2020. LVISA-suunnittelu-urakat kilpailutettiin talvella 2021 ja suunnitelmat valmistuivat 9.4.2021. Suunnittelua on ohjannut ryhmä, johon on valittu edustajia käyttäjien, Essoten ja kuntapäättäjien puolelta. Ohjausryhmän kokouksia on matkan varrella pidetty neljä ja niiden lisäksi on ollut lukuisia suunnittelijoiden välisiä palavereja.

Peruskorjaus on tarkoitus aloittaa kesällä 2021 Tupasvilla-osastolla. Ilmanvaihtojärjestelmä uusitaan kauttaaltaan ja Tupasvilla-siiven tiloihin lisätään huonekohtainen sisäilman viilennysmahdollisuus. Myös sähkötekniikka uusitaan kokonaisuudessaan paloilmoitinlaitteita lukuun ottamatta, koska ne uusittiin sprinklauksen rakentamisen yhteydessä vuonna 2013. Rakennustekniset työt keskittyvät sisäseinämuutoksiin asiakashuoneissa, oviaukkojen suurentamisiin, ergonomian parantamistoimiin wc-tiloissa ja pintarakenteiden uusimisiin ja korjaamisiin.

Hankkeen ensimmäisestä vaiheesta, Tupasvillan peruskorjauksesta on laadittu kustannusarvio tavoitehintalaskelman muodossa. Kokonaiskustannuksiksi, joihin sisältyvät rakennuttajan kustannukset ja hankevaraukset, on tavoitehintalaskelmassa saatu 592 000 euroa, alv 0%.  

Peruskorjauksen ARK- eli pääpiirustukset ja ensimmäisen vaiheen kustannusarvio/tavoitehintalaskelma ovat oheismateriaalina. Suunnitelmia esitellään laajemmin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus hyväksyy Puumalan palvelukeskuksen peruskorjauksen pääpiirustukset ja kustannusarvion ensimmäisen vaiheen osalta.  

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 26.4.2021 Puumalan palvelukeskuksen peruskorjauksen pääpiirustukset ja kustannusarvion ensimmäisen vaiheen osalta. Tarjouksia kohteen rakennusteknisistä, lvij- ja sähköurakoista on pyydetty julkisten hankintojen ilmoitussivustossa Hilmassa 4.5.2021 lähtien. Lisäksi hankkeesta ja tarjouspyynnön jättämisestä lähetettiin muistutus 23:lle lähialueen eri alojen urakoitsijalle. Määräaika rakennusteknisten töiden tarjousten jättämiselle oli 21.5.2021 ja lvij- sekä sähkötöiden osalla 25.5.2021.

Määräaikoihin mennessä saatiin neljä sähköurakkatarjousta ja yksi lvij-tarjous. Rakennusteknisistä töistä tarjouksia ei jätetty yhtään. Määräaikaan saapuneet tarjoukset avattiin 25.5.2021 klo 12.30-12.55 ja avauspöytäkirja on oheismateriaalina. Kaikki tarjouksen jättäneet urakoitsijat täyttivät urakkaohjelmassa vaaditut soveltuvuusvaatimukset.

Rakennusteknisten töiden urakkatarjousten puuttuessa joudutaan kyseisen osan kilpailutus uusimaan. Tarjouspyyntö liitteineen viedään uudelleen Hilmaan ja tarjousaikaa jatketaan 30.7.2021 saakka. Samalla myös urakan aloitus- ja valmistumisajankohtaa siirretään siten, että voi urakointi alkaa 27.9.2021 ja kohteen tulee olla valmis 25.2.2022.

Voittaneiden lvij- ja sähköurakoitsijoiden kanssa käydään selonottoneuvottelut 27.5.2021 ja heiltä varmistetaan kirjallisesti, että muuttunut tarjousten voimassaoloaika sekä urakan suoritusaika sopii heille.  Tarjousten vertailudokumentit ovat liitteinä ja jätetyt tarjoukset oheismateriaaleina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että:

  1. rakennusteknisten töiden osalta hankinta keskeytetään. Rakennusteknisten töiden urakka kilpailutetaan uudelleen siten, että tarjouspyyntöaika on 17.6.-30.7.2021 ja urakan suoritusaika 27.9.2021-25.2.2022.  
  2. lvij-urakan osalta kunnanhallitus tekee ehdollisen hankintapäätöksen Espit Oy:n tarjouksen mukaisesti hintaan 92 000 euroa, alv 0%. Hyväksytyltä tarjoajalta, Espit Oy:ltä, pyydetään kirjallinen suostumus siihen, että tarjous on voimassa 28.9.2021 saakka ja että rakennusteknisten töiden urakka-aika on 27.9.2021-25.2.2022. Ehdollisen hankintapäätöksen peruste on se, että saadaan hyväksyttävä ja soveltuvuusvaatimukset täyttävä tarjous rakennusteknisiin töihin.
  3. sähköurakan osalta kunnanhallitus hyväksyy ehdollisena Sähkötoimisto Kenttälä Oy:n tarjouksen 68 000 euroa, alv 0%. Urakoitsijan valintaperusteena on urakkaohjelmassa kerrottu tekijä eli halvin hinta. Hyväksytyltä tarjoajalta, Sähkötoimisto Kenttälä Oy:ltä, pyydetään kirjallinen suostumus siihen, että tarjous on voimassa 28.9.2021 saakka ja että rakennusteknisten töiden urakka-aika on 27.9.2021-25.2.2022. Ehdollisen hankintapäätöksen peruste on se, että saadaan hyväksyttävä ja soveltuvuusvaatimukset täyttävä tarjous rakennusteknisiin töihin.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että mikäli Puumalan kunnanvaltuusto ei myönnä hankkeelle mahdollisesti tarvittavaa lisämäärärahaa, koko hankinta keskeytetään ja jo tehdyt ehdolliset hankintapäätökset raukeavat. Lisämäärärahan tarve tiedetään, kun myös rakennusteknisiä töitä koskevan urakan hinta on tiedossa.

 

Jäsen Laura Pitkonen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: Intressijäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan palvelukeskuksen urakka on kilpailutettu rakennusteknisten töiden osalta uudelleen, koska toukokuussa toteutetussa kilpailutuksessa ei saatu yhtään tarjousta. Puumalan kunta päätti 31.5.2021, että hankinta keskeytetään rakennusteknisten töiden osalta. Kunnanhallitus päätti myös, että rakennusteknisten töiden urakka kilpailutetaan uudelleen siten, että tarjouspyyntöaika on 17.6.-30.7.2021 ja urakan suoritusaika 27.9.2021-25.2.2022. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että mikäli Puumalan kunnanvaltuusto ei myönnä hankkeelle mahdollisesti tarvittavaa lisämäärärahaa, koko hankinta keskeytetään ja jo tehdyt ehdolliset hankintapäätökset raukeavat. 

Tarjouspyyntöasiakirjat julkaistiin Julkisten hankintojen kilpailutusjärjestelmä Hilmassa 17.6.2021. Hankkeesta tiedotettiin lisäksi lähialueiden urakoitsijoille sähköpostitse ja puhelimitse sekä yrittäjäyhdistyksiä hyödyntäen. Määräaikaan mennessä saatiin neljä tarjousta. Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset avattiin 30.7.2021 klo 12.00-12.30. Avauspöytäkirja ja tarjousten vertailu on liitteenä. Tarjoukset ovat oheismateriaalina. Kaikki tarjouksen jättäneet urakoitsijat täyttivät urakkaohjelmassa vaaditut soveltuvuusvaatimukset.  

Halvimman tarjouksen jättäneen yrityksen eli SJR-Rakennus Oy:n kanssa on käyty selonottoneuvottelut 4.8.2021 ja pöytäkirja on oheismateriaalina.  

Talousarviossa on varattu vuodelle 2021 palvelukeskuksen urakkaan 400 000 euron määräraha.

Kunnanhallitus on tehnyt 31.5.2021 ehdolliset hankintapäätökset siten, että Espit Oy toteuttaa lvij-urakan tarjouksen mukaisesti hintaan 92 000 euroa ja Sähkötoimisto Kenttälä Oy toteuttaa sähköurakan tarjouksen mukaisesti hintaan 68 000 euroa. Nämä tekevät yhteensä 160 000 euroa.

Rakennusteknisten töiden osalta tarjouskilpailun voittanut SJR-Rakennus Oy:n tarjous on 303 190 euroa. Palvelukeskuksen urakan kokonaiskustannus on tarjouskierroksien jälkeen 463 190 euroa (ALV 0). Tämä on 63 190 euroa yli määrärahan. 

Lisäksi on syytä varautua lisätöihin ja ehdotus on varata näihin 10 % kokonaiskustannuksesta, mikä tarkoittaisi noin 46 000 euroa. Rakennuttamis- ja valvontatöihin tulisi varata 25 000 euroa. 

Kokonaisuudessaan urakalle tulisi hintaa 534 190 euroa (ALV 0). Lisämäärärahan tarve on siten 135 000 euroa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että

1. valtuusto hyväksyy SJR-Rakennus Oy:n tarjouksen, joka on hinnaltaan 303 190,00 euroa (ALV 0 %)

2. valtuusto myöntää palvelukeskuksen urakkaan 135 000 euron lisämäärärahan vuodelle 2021.  

 

Jäsen Laura Pitkonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: Intressijäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.