Kunnanhallitus, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Maanvuokrasopimuksen solmiminen Pistohiekka Sauna Oy:n kanssa

PuuDno-2021-173

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta omistaa Pistohiekan ranta-asemakaava-alueelta kaikkiaan 17 matkailurakentamiseen kaavoitettua tonttia.

Puumalan kunta on vuokrannut Pistohiekka Sauna Oy:lle korttelin 4 ja korttelissa 3 sijaitsevan tontin nro 5. Lisäksi Puumalan kunnalla on vuokrasopimus Adverento Travel Oy:n kanssa koskien Pistohiekan asemakaavan korttelin 7 tonttia nro 1.

Puumalan kunta on neuvotellut Pistohiekka Sauna Oy:n Tomi Närhisen kanssa korttelin 3 tontin 6 vuokraamisesta.

Kunta on toteuttanut jo aiempien vuokrasopimusten ehtojen mukaisesti vuokratuille määräaloille sorapintaisen tiestön sekä hankkinut tonteille johtavan sähköliittymän.

Vuokra-aika on sopimuksessa määritetty 30 vuodeksi. Vuokralaisen vuokrasopimuksen mukaisen rakentamisvelvollisuuden määrä on 250 kerrosneliömetriä ja sen tulee olla toteutettuna viiden vuoden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Kunnalla on yksipuolinen oikeus vuokrasopimuksen purkamiseen, mikäli rakentamisvelvollisuutta ei ole täytetty.

Vuotuinen vuokra on sopimuksen alussa lähtövuokra, joka kattaa rakennusoikeutta 250 kerrosneliömetrin edestä kyseistä määräalaa kohden. Vuokra on korttelin 3, tontin numero 6 osalta 1 946 euroa / vuosi. Tätä vuotuista vuokraa korotetaan 250 kerrosneliömetrin ylittävältä käytöltä enintään 400 käytettyyn kerrosneliömetriin saakka 7,8 euroa / kerrosneliömetri / vuosi. Tontin ns. täysi vuokrahinta, mikä tarkoittaa 400 kerrosneliömetrin mukaista hintaa, on 3 116 e / vuosi.  

Vuokrasopimuksessa on lisäksi sovittu vuokralaisen osto-oikeudesta, joka on voimassa 1.10.2027 saakka. Tontin ostohinta on 52 972 euroa nykyrahassa.

Vuokrasopimus ja kartta ovat liitteinä. 

Vuokrattava tontti on rakennusoikeudeltaan samansuuruinen kuin korttelissa 3 sijaitseva tontti numero 5, joka on siis vuokrattu jo aiemmin Pistohiekka Sauna Oy:lle. Tontin 5 pinta-ala on noin 5810 m2 ja vuokrattavan tontin 6 pinta-ala noin 5640 m2. Jo vuokratun tontin 5 vuokra määräytyi seuraavasti: lähtövuokra (rakennusoikeus 250 kerrosneliömetriin saakka) 1363 euroa/vuosi, vuotuista vuokraa korotetaan 250 neliömetrin ylittävältä käytöltä, kuitenkin enintään 400 käytettyyn neliömetriin saakka, seuraavasti: 5,45 euroa/kerrosneliömetri/vuosi. Täysi vuokrahinta eli 400 kerrosneliömetrin vuokrahinta on 2181 euroa / vuosi. Vuokrasopimukseen kirjattujen ehtojen mukaisesti ostohinnaksi tulisi 43 610 euroa. 

Uuteen, korttelia 3 tontti numero 6 koskevaan vuokrasopimukseen on siten neuvoteltu vuokrahinnan korotus, koska alueelle on rakennettu nyt kunnallistekniikkaa. Ostohinta olisi 52 972 euroa nykyrahassa. Mikäli vuokralainen päätyisi ostamaan tontin, ostohintaan lisätään kaupassa siirtyvien sähkö- ja vesihuoltoliittymien hankintakustannukset.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen maanvuokrasopimuksen Pistohiekka Sauna Oy:n kanssa ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.