Kunnanhallitus, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta toimikaudelle 2021 - 2023

PuuDno-2021-164

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 18 §:n mukaan "valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksessa."

Puumalan kunnan hallintosäännön 48 §:n mukaan valtuustolla on kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajisto valitaan kahden vuoden toimikaudeksi.

Puumalan kunnan hallintosääntöä on päivitetty edellisessä pykälässä, joten Puumalan kunnan päivitetyn hallintösäännön 48 §:n mukaan valtuustolla on kolme (3) varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajisto valitaan kahden vuoden toimikaudeksi.

Puumalan kunnan hallintosäännön 48 §:n mukaan "Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja valtuuston sihteerinä toimii valtuuston määräämä henkilö tai henkilöt."

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se

1. valitsee kunnanvaltuuston puheenjohtajan toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.7.2023

2. valitsee ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.7.2023

3. määrää valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjän ja valtuuston sihteerinä toimivan viranhaltijan valtuustokaudelle 2021 - 2025.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.