Kunnanhallitus, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Kunnanvaltuuston kokouskutsun toimittamistavan määrääminen

PuuDno-2021-11

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 94 §:n mukaan "valtuuston kokouskutsu on lähetettävä neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä."

Puumalan kunnan hallintosäännön 52 §:n mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Hallintosäännön 53 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä.

Hallintosäännön mukaan esityslista toimitetaan myös ensimmäiselle varavaltuutetuille.

Lisäksi valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta kunnan verkkosivuilla ja mikäli erikseen päätetään, myös kunnan ilmoitustaululla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että

1) Kunnanvaltuuston kokouskutsu esityslistoineen julkaistaan kunnan verkkosivuilla viimeistään neljä päivää ennen kokousta,
2) kunta hankkii valtuutetuille ja nuorisovaltuuston puheenjohtajalle tarvittavat tekniset välineet ja verkkoyhteyden, jolloin kokouskutsut esityslistoineen toimitetaan vain sähköisesti, 
3) ilmoitus kunnanvaltuuston kokouksen ajasta ja paikasta julkaistaan kunnan verkkosivujen lisäksi valtuuston kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta päättämällä tavalla,
4) kunnanvaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen toimitetaan sähköisesti jokaisen puolueen ensimmäiselle varavaltuutetulle ja
5) nuorisovaltuuston puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanvaltuuston kokouksessa

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.