Kunnanhallitus, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen toimikaudeksi  2021 - 2023

PuuDno-2021-164

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 30 § mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. Kunnanhallituksesta säädetään kuntalain 39 §:ssä.

Puumalan kunnan hallintosäännön 6 §:n mukaan valtuusto valitsee kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenten keskuudesta kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä yhden varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu. Jäsenten tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi.
Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Kuntalain 33 §:n mukaan valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Kuntalain 73 §:n mukaan "vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastetttavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyöä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asiaomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielien puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on annettava ennen valintaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se

1.  valitsee kunnanhallitukseen seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.7.2023 ja

2. nimeää varsinaisiksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.