Kunnanhallitus, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Kunnan ilmoitusten tiedoksisaattaminen

PuuDno-2021-170

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 108 §:n mukaan "kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua."

Puumalan kunnan ilmoitukset on julkaistu kunnan verkkosivuilla ja osin ilmoitustaululla. Kuntalaki ei velvoita julkaisemaan kunnallisia ilmoituksia enää kunnan ilmoitustaululla, vaan ilmoituskanavana toimii kunnan verkkosivut.

Kunnan ilmoituslehtenä on ollut Puumala-lehti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaan valtuustokaudella 2021 - 2025 kunnan verkkosivuilla sekä Puumala-lehdessä. Henkilöstön rekrytointia koskevien ilmoitusten julkaisussa käytetään kulloinkin tarkoituksenmukaisinta kanavaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.