Kunnanhallitus, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Kiinteistötoimituksen uskottujen miesten valitseminen valtuustokaudeksi 2021 - 2025

PuuDno-2021-164

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistömuodostamislain 6 §:n mukaan kunnanvaltuuston tulee valita kuntaan uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Maanmittauslaitoksen toive on, että valintaprosessissa kiinnitettäisiin erityishuomiota ikään, sillä käräjäoikeuden lautamiestä annetun lain mukaan uskotuksi mieheksi ei tule valita henkilöä, joka on valintahetkellä alle 25 vuotta tai täyttänyt 65 vuotta. Lisäksi valinnoissa kiinnitettäisiin huomiota uskotun miehen mahdollisuuteen hoitaa tehtävää arkipäivisin.

Muutoin uskotusta miehestä on voimassa, mitä kuntalaissa säädetään kunnan luottamusmiehestä, jollei ao. laissa jäljempänä toisin säädetä.

Kiinteistönmuodostamislain 7 §:n mukaan "uskottu mies suorittaa tehtävänsä virkavastuulla. Uskotun miehen on ennen toimeensa ryhtymistä annettava käräjäoikeudessa tai maaoikeudessa vakuutus siitä, että hän parhaan ymmärryksensä ja omantuntonsa mukaan täyttää rehellisesti uskotun miehen toimensa eikä tee siinä kenellekkään vääryyttä mistään syystä."

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on annettava ennen valintaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee kuusi (6) kiinteistötoimitusten uskottua miestä kunnanvaltuuston toimikaudeksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.