Kunnanhallitus, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Käräjäoikeuden lautamiehen valitseminen valtuustokaudeksi 2021 - 2025

PuuDno-2021-164

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 3 §:n mukaan käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa Tuomioistuinvirasto. Jos käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu useampia kuntia, Tuomioistuinvirasto vahvistaa kunkin kunnan alueelta valittavien lautamiesten lukumäärän ensisijaisesti kuntien henkikirjoitettujen asukkaiden lukumäärän suhteessa.

Lautamieslain 4 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehen kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Nykyisten lautamiesten toimikausi päättyy, kun kunnan valtuustot ovat valinneet uudet lautamiehet ja valinnat ovat tulleet lainvoimaisiksi. Koska käräoikeuden on selvitettävä valittujen lautamiesten rikosrekisteritiedot, Etelä-Savon käräjäoikeus on pyytänyt suorittamaan lautamiesvalinnan 20.8.2021 klo 16.15 mennessä.

Tuomioistuinvirasto on päättänyt 16.6.2021 TIV/67/2021 lautamiesten lukumäärän vahvistamisesta. Puumalan kunnasta valittavien lautamiesten määrä on 1.

Lautamieslain 2 §:n mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimikelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidetävä sopivana toimimaan lautamiehenä.

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee yhden (1) henkilön Etelä-Savon käräjäoikeuden lautamieheksi valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.