Kunnanhallitus, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Jäsenten ja varajäsenten valitseminen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuustoon valtuustokaudeksi 2021 - 2025

PuuDno-2021-164

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 55 §:n mukaan kuntayhtymä perustetaan kuntien välisellä valtuustojen hyväksymällä sopimuksella (perussopimus).

Kuntalain 58 §:n mukaan kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto tai yhtymäkokous. Kuntalain 59 §:n mukaan yhtymävaltuustoon sovelletaan, mitä valtuustosta säädetään. Yhtymävaltuuston jäsenet valitsee kunta perussopimuksessa sovitulla tavalla.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän perussopimuksen 2 luvun 7 §:ssä määritellään kuntayhtymän valtuusto. Sen mukaan kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää kuntayhtymän valtuusto, johon jäsenkuntien valtuustot valitsevat edustajansa toimikautensa ajaksi.
Edustajien määrä vaihtelee asukasluvun mukaan 2 jäsenestä 8 jäseneen. Puumalan kunnan valtuutettujen määrä on asukasluvun mukaisesti kolme (3). Kullekin jäsenelle valitaan myös henkilökohtainen varajäsen.

Valtuuston kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntalain 58 §:n mukaisesti.

Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä samaan kuntayhtymään palvelussuhteessa oleva henkilö.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Etelä-Savo sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuustoon kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuuston toimikaudeksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.