Kunnanhallitus, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Jäsenen ja varajäsenen valitseminen Etelä-Savon maakuntaliiton kuntayhtymän edustajainkokoukseen

PuuDno-2021-164

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 55 §:n mukaan kuntayhtymä perustetaan kuntien välisellä valtuustojen hyväksymällä sopimuksella. Maakuntaliiton perussopimuksen 13 §:n mukaan kuntien edustajainkokous valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Kuntien edustajainkokous valitsee maakuntavaltuustoon jäsenkuntien kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi jokaisesta jäsenkunnasta yhden jäsenen kutakin edellisen vuoden 1. päivän väkiluvun mukaista alkavaa 3000 asukasta kohden. Kullekin varsinaiselle jäsenelle tulee valita henkilökohtainen varajäsen. Alkavalla kaudella maakuntavaltuutettuja on yhteensä 49. Puumalassa paikkoja maakuntavaltuustossa 1.

Maakuntaliiton perussopimuksen mukaan jäsenkunnat valitsevat edustajainkokoukseen yhden edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Edustajainkokouksessa on kullakin läsnäolevalla edustajalla yksi ääni edustamansa kunnan edellisen vuoden 1. päivän väkiluvun mukaista alkavaa 3000 asukasta kohden, ts. Puumalalla äänimäärä on 1. Edustajainkokoukseen nimettävän kunnan edustajan ja tämän varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja.

Edustajainkokous pidetään kuntavaalien jälkeisen lokakuun loppuun mennessä. Edustajainkokouksen kutsuu koolle maakuntahallitus. Kutsu edustajainkokoukseen on lähetettävä kirjallisena jäsenkuntien kunnanhallituksille vähintään kuukautta ennen kokousta.

Jäsenkuntien on kirjallisesti ilmoitettava valitsemansa kokousedustajien nimet maakuntahallitukselle viimeistään 14 päivää ennen kuntien edustajainkokousta. Kutsu edustajainkokoukseen on lähetettävä kokousedustajille viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Esityslista on lähetettävä kokuskutsun mukana, elleivät erityiset syyt ole esteenä.

Maakuntavaltuuston jäsenten valintaa pohjustetaan puolueiden piirijärjestöjen edustajista koostuvassa työryhmässä. Työryhmä koostuu kaikkien niiden puolueiden piirijärjestöjen edustajista, jotka saavat 2021 kuntavaalien tuloksen perusteella paikan maakuntavaltuustossa.

Maakuntaliiton perussopimuksen mukaan jäsenkunta vastaa kuntien edustajainkokoukseen valitsemansa edustajan palkkioista ja muista tehtävän hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista. Maakuntaliitto vastaa edustajainkokouksen järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista.

Etelä-Savon maakuntahallitus päätti 22.6.2021 pitämässään kokouksessa, että se kutsuu koolle Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimuksen mukaisen kuntien edustajain kokouksen 28.9.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee yhden (1) edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Etelä-Savon maakuntaliiton edustajainkokoukseen. 
 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.