Kunnanhallitus, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän perussopimuksen muutos

PuuDno-2021-167

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ESSOTE:n hallitus pyytää jäsenkuntia tekemään päätöksen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista koskevassa asiassa.

Perussopimus on jäsenkuntien välinen sopimus ja sen muuttaminen tapahtuu jäsenkuntien valtuustojen päätöksellä.

Kuntalain 57 §:n 1 momentin mukaan, jos perussopimuksessa ei ole toisin sovittu, perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Pykälän 2 momentin mukaan lakisääteisessä yhteistoiminnassa jäsenkuntaa ei kuitenkaan voida ilman suostumustaan velvoittaa osallistumaan uusien vapaaehtoisten tehtävien hoitamiseen ja näistä aiheutuviin kustannuksiin.

Kuntayhtymän perussopimuksessa ei ole kuntalain 57 §:stä poikkeavia määräyksiä perussopimuksen muuttamisesta. Essote on erikoisairaanhoidon osalta lakisääteinen kuntayhtymä ja työterveyshuollon järjestäminen muille kuin omille työntekijöille ja viranhaltijoille ja muissa työterveyshuoltopalveluissa kuin ennaltaehkäisen työterveyshuollon (ns.Kela I) palveluissa on vapaaehtoinen tehtävä.

Essoten esittämä perussopimuksen muutosehdotus on, että perussopimuksen 3 §:n 1 kappaleesta poistetaan sana ”työterveyshuoltoa” perussopimuksen määräysten säilyessä muutoin ennallaan.

Muutoksen kohteena oleva perussopimuksen 3 §:n 1 kappaleen määräys voimassa olevassa perussopimuksessa todetaan, että ”Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa, työterveyshuoltoa ja Vaalijalan kuntayhtymän tehtäväksi annettuja kehitysvammaisten erityispalveluja.”

Ehdotus perussopimuksen 3 §:n 1 kappaleen uudeksi määräykseksi kuuluisi, että ”Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa ja Vaalijalan kuntayhtymän tehtäväksi annettuja kehitysvammaisten erityispalveluja.”

Muutosehdotus perustuu korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) 10.8.2020 antamaan ratkaisuun. KHO ei muuttanut Itä-Suomen hallinto-oikeuden 4.2.2019 antamaa päätöstä. Hallinto-oikeus kumosi kuntayhtymän valtuuston 15.6.2017 tekemän päätöksen ostaa 49 % Etelä-Savon Työterveys Oy:n osakekannasta. Päätös tarkoittaa, että kuntayhtymä ei voi voimassa olevan perussopimuksen perusteella omistaa Etelä-Savon Työterveys Oy:n osakkeita. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on oheismateriaalina.

Essoten teettämän asiantuntijaselvityksen perusteella perussopimuksen muuttaminen on yksi vaihtoehto toteuttaa Itä-Suomen hallinto-oikeuden 4.2.2019 (KHO 10.8.2020) kumoavan päätöksen oikeusvaikutukset. Päätöksen oikeusvaikutuksia ovat ensinnäkin se, että kuntayhtymä ei voi omistaa Etelä-Savon Työterveys Oy:n osakkeita voimassa olevan perussopimuksen 3 §:n 1 kappaleen määräyksen perusteella ja toiseksi, kuntayhtymän tulee ryhtyä päätöksen edellyttämiin tarvittaviin toimiin.

Essote toivoo, että käynnissä olevien eri toimenpidevaihtoehtoja koskevien neuvottelujen ja Itä-Suomen hallinto-oikeuden lainvoimaisen päätöksen sisältämän toimenpiteisiin ryhtymisvelvoitteen johdosta jäsenkunnat tekisivät päätöksensä viipymättä.

 

Mikäli perussopimusta ei muuteta, on yhtenä vaihtoehtona se, että Essote myy Etelä-Savon Työterveys Oy:n osakkeet Osuuskauppa Suur-Savolle. Osuuskaupan lunastusoikeus tulee osakassopimuksesta. Osakassopimuksessa määritetään myös mm. osakkeen kauppahinta laskentakaavana. Essote voisi myydä osakkeet myös jollekin muulle taholle, mikäli Osuuskauppa ei haluaisi käyttää lunastusoikeuttaan. Kolmantena vaihtoehtona olisi se, että Essote tarjoaa osakkeita ostettavaksi jäsenkunnille. Neljäs vaihtoehto ainakin teoriassa voisi olla se, että Etelä-Savon Työterveys Oy ostaisi osakkeet.   

Mikäli perussopimusta muutettaisiin ja Essote pystyisi omistamaan Etelä-Savon Työterveys Oy:n osakkeet, tarkoittaisi se hyvinvointialueen käynnistyttyä vuoden 2023 alussa todennäköisesti sitä, että osakkeenomistus siirtyisi hyvinvointialueelle. Hyväksytty sote-lainsäädäntö lähtee siitä, että sairaanhoitopiirien kuntayhtymät ja erityishuoltopiirit siirretään hyvinvointialueille suoraan lain nojalla eli niiden omaisuus, vastuut ja velvoitteet siirtyvät yleisseuraantona hyvinvointialueille. Omaisuussiirroista ei suoritettaisi korvausta kunnille eikä kuntayhtymille, paitsi sellaisissa tilanteissa, joissa siirrot johtaisivat kunnan taloudellisen itsehallinnon kaventumiseen. Lisäksi laissa sanotaan, että ”ensi vaiheessa hyvinvointialueiden väliaikaishallinto ja aluevaalien jälkeen valittujen aluevaltuustojen toiminnan käynnistymisen jälkeen hyvinvointialueet valmistelevat toiminnan organisoinnin sekä henkilöstö- ja omaisuussiirrot yhdessä kuntien ja kuntayhtymien kanssa siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä muiden erikseen säädettävien palvelujen ja tehtävien järjestämisvastuu siirtyisi hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta lukien.”

Essote on kesäkuussa 2021 nimennyt hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen, ns. Vaten. Vate perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021 §8). Toimielimen tehtävänä on mm. osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen sekä osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen. Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa.

Yllä oleviin perusteisiin pohjautuen olisi perusteltua, että väliaikainen valmistelutoimielin osana sille määrättyä tehtävää kävisi omistusta ja sopimuksellisia lähtökohtia läpi ja ottaisi kantaa Etelä-Savon Työterveys Oy:n omistusjärjestelyyn jatkossa. Essote kuntayhtymä toimii vähintään vuoden 2022 loppuun saakka ja siihen saakka sillä on oikeus tehdä myös päätöksiä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että

  1. valtuusto edellyttää, että Etelä-Savon Työterveys Oy:n osakkeiden omistus käsitellään väliaikaisessa valmistelutoimielimessä (Vate), koska ko. toimielimen tehtävänä on selvittää hyvinvointialueelle siirtyvät sopimukset ja omistukset.
  2. valtuusto toteaa Puumalan kunnan kantana, että se hyväksyy perussopimuksen muutoksen sillä edellytyksellä, että menettelyn lainmukaisuus tarkastetaan. Menettelyllä valtuusto viittaa siihen, että perussopimusta ollaan muuttamassa jälkikäteen työterveyshuoltotoiminnan ja siihen liittyvän omistuksen mahdollistavaksi. 
  3. valtuusto kehottaa Essoten jäsenkuntia teettämään selvityksen väliaikaisen valmistelutoimielimen tueksi ja selvityksessä tarkasteltaisiin Etelä-Savon Työterveys Oy:n osakkeiden järjestelyä suhteessa hyvinvointialueeseen. Selvitys sisältäisi myös taloudellisten vaikutusten tarkastelun eri vaihtoehdoilla.     

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.