Kunnanhallitus, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Ryhälän osayleiskaavan muuttaminen

PuuDno-2019-93

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko

Kuvaus

Puumalan kunta päivittää osayleiskaavoja tarpeen mukaan samassa järjestyksessä kuin osayleiskaavat on laadittu. Ryhälän osayleiskaavan päivittämisen vireille tulosta on ilmoitettu kunnan kotisivuilla ja kaavoituskatsauksessa 9.1.2018. Suunnittelualueeseen kuuluu voimassa olevan Ryhälän osayleiskaavan alue ja kaavaton alue Pistohiekankankaalla. Suunnittelualueella on vain sisäjärviä.

Kaavoituksen tavoitteet ja mitoitusperusteet ovat samat kuin alkuperäisissä kaavoissa. Rakennuspaikkojen määrä ei muutu. Keskeisenä tavoitteena on sovittaa yhteen luonnonsuojelun ja maanomistajien tasapuolisen kohtelun tavoitteet sekä tukea maaseudun elinvoimaisuutta. Kaavan laadinnassa hyödynnetään voimassa olevan kaavan yhteydessä tehtyjä selvityksiä. Tarvittaessa laaditaan tarkentavia selvityksiä, joiden tarpeellisuudesta keskustellaan kaavaa ohjaavien viranomaisten kanssa viranomaisneuvottelujen yhteydessä.

Viran puolesta tehtävien muutosten ja korjausten lisäksi maanomistajilla on mahdollisuus esittää muutostarpeita. Rakennuspaikkaa voidaan mm. siirtää tai käyttötarkoitusta muuttaa, jos muutokselle on erityinen syy. Maanomistajien hakemuksesta toteutuneista muutoksista voidaan periä maankäyttö- ja rakennuslain 76 §:n perusteella maksu. Tekninen lautakunta on 12.3.2019 § 22 päättänyt, että Ryhälän osayleiskaavan päivittämisen maksu on 900 euroa muutoskohteelta ja enintään puolet kaavan laatimiskustannuksista.  

Yksi maanomistaja ehdottaa, että Ryhälän osayleiskaavan alueelta Pajajärveltä ja Iso-Vahvoselta siirretään maasto-olosuhteiden perusteella seitsemän rakennuspaikkaa Hurissalon osayleiskaavan alueelle Särkijärvelle ja Pitkäjärvelle. Ryhälän ja Hurissalon osayleiskaavojen päivittäminen on vireillä yhtä aikaa. Lisäksi toteutetaan kahden muun maanomistajan hakemuksesta kolmen loma-asunnon rakennuspaikan muutos maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Kaavamerkintöjä on muutettu toteutuneiden poikkeamislupien mukaisesti.

Kaavoitusmenettely on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Kaavaluonnos pidetään nähtävillä vähintään 30 päivän ajan kunnan kotisivuilla ja teknisessä toimistossa. Kuulutus on myös Puumala –lehdessä. Maanomistajille lähetetään kirje ja muutoskohteiden naapureille lisäksi karttaliite.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kartta muutoskohteista ja kaavaselostus ovat liitteinä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää asettaa Ryhälän osayleiskaavan päivityksen luonnosvaiheen julkisesti nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Valmistelija

Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko

Kuvaus

Puumalan kunta päivittää osayleiskaavoja tarpeen mukaan samassa järjestyksessä kuin osayleiskaavat on laadittu. Ryhälän osayleiskaavan päivittämisen vireille tulosta on ilmoitettu kunnan kotisivuilla ja kaavoituskatsauksessa 9.1.2018. Suunnittelualueeseen kuuluu voimassa olevan Ryhälän osayleiskaavan alue ja kaavaton alue Pistohiekankankaalla. Suunnittelualueella on vain sisäjärviä.

Kaavoituksen tavoitteet ja mitoitusperusteet ovat samat kuin alkuperäisissä kaavoissa. Rakennuspaikkojen määrä ei muutu. Keskeisenä tavoitteena on sovittaa yhteen luonnonsuojelun ja maanomistajien tasapuolisen kohtelun tavoitteet sekä tukea maaseudun elinvoimaisuutta. Kaavan laadinnassa hyödynnetään voimassa olevan kaavan yhteydessä tehtyjä selvityksiä. Tarvittaessa laaditaan tarkentavia selvityksiä, joiden tarpeellisuudesta keskustellaan kaavaa ohjaavien viranomaisten kanssa viranomaisneuvottelujen yhteydessä.

Viran puolesta tehtävien muutosten ja korjausten lisäksi maanomistajilla on mahdollisuus esittää muutostarpeita. Rakennuspaikkaa voidaan mm. siirtää tai käyttötarkoitusta muuttaa, jos muutokselle on erityinen syy. Maanomistajien hakemuksesta toteutuneista muutoksista voidaan periä maankäyttö- ja rakennuslain 76 §:n perusteella maksu. Tekninen lautakunta on 12.3.2019 § 22 päättänyt, että Ryhälän osayleiskaavan päivittämisen maksu on 900 euroa muutoskohteelta ja enintään puolet kaavan laatimiskustannuksista.  

Yksi maanomistaja ehdottaa, että Ryhälän osayleiskaavan alueelta Pajajärveltä ja Iso-Vahvoselta siirretään maasto-olosuhteiden perusteella seitsemän rakennuspaikkaa Hurissalon osayleiskaavan alueelle Särkijärvelle ja Pitkäjärvelle. Ryhälän ja Hurissalon osayleiskaavojen päivittäminen on vireillä yhtä aikaa. Lisäksi toteutetaan kahden muun maanomistajan hakemuksesta kolmen loma-asunnon rakennuspaikan muutos maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Kaavamerkintöjä on muutettu toteutuneiden poikkeamislupien mukaisesti.

Kaavoitusmenettely on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Kaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä 12.6.-18.7.2019. Luonnoksesta on jätetty 6 lausuntoa ja 2 mielipidettä.

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti. Nähtävillä olosta tiedotetaan kuulutuksella Puumala –lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. Maanomistajille lähetetään kirje ja muutoskohteiden naapureille lisäksi karttaliite.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaselostus, kartta muutoskohteista sekä vastine lausuntoihin ja mielipiteisiin ovat liitteinä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää asettaa Ryhälän osayleiskaavan päivityksen ehdotusvaiheen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n, MRA 19 §:n sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Ryhälän osayleiskaavan päivityksen ehdotusvaiheen aineisto on ollut julkisesti nähtävillä 8.4.–11.5.2020 MRL 65 §:n, MRA 19 §:n sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Nähtävillä olosta tiedotettiin kuulutuksella Puumala –lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. Maanomistajille lähetettiin kirjeet ja muutoskohteiden naapureille lisäksi karttaliite.

Viranomaisilta pyydettiin tarvittavat lausunnot. Savonlinnan maakuntamuseo, Metsähallitus, Suomen metsäkeskus ja Väylävirasto (vesiväylien osalta) ovat todenneet, ettei niillä ole huomautettavaa kaavamuutosehdotuksesta. Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Etelä-Savon maakuntaliiton lausuntojen johdosta on tehty tarkistuksia kaavakartalle sekä kaavaselostukseen koskien maakuntakaavan ohjausvaikutuksesta tehtyjä merkintöjä.

Muistutuksia saatiin koskien muutoskohdetta 2 ja siinä muistuttajat vastustavat kaavamuutosta, joka koskee tonttien siirtoa Ryhälästä Pajajärveltä ja Iso-Vahvoselta Pölöselälle Hurissalon osayleiskaavan alueelle. Saadut lausunnot ja muistutukset on koottu erilliseen raporttiin, ja niihin on annettu vastineet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavaehdotuksesta annettujen lausuntojen ja muistutusten vastineet sekä tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaisesti hyväksyä 15.10.2020 päivätyn Ryhälän osayleiskaavan muuttamisen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.