Kunnanhallitus, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 157 Poikkeamishakemus 623-418-1-137

PuuDno-2020-201

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistaja hakee poikkeamislupaa vapaa-ajan asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asuinrakennukseksi Puumalan kunnan Kyllölän kylän kiinteistölle Taistonranta, kiinteistötunnus 623-418-1-137. Kiinteistön pinta-ala on 5280 m2.

Poikkeamista haetaan Hurissalon osayleiskaavan loma-asuntojen korttelialueeksi (RA) merkitylle rakennuspaikalle. Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen mukaan yli 4000 m2 suuruisen rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusoikeus on 200 kerrosneliömetriä. Saman rakennusjärjestyksen määräysten mukaan vakituiseen asuinkäyttöön tarkoitetun uuden rakennuspaikan koon tulee olla vähintään 5000 m2. Rakennuspaikka täyttää vakituisen asumisen pinta-alavaatimuksen tontin pinta-alan ollessa 6252 m2

Hakemuksen mukaisen asuinrakennukseksi muutettavan loma-asunnon kerrosala on 115 k-m2. Rakennuspaikalla on myös rantasauna 27,5 k-m2 ja autotalli 57 k-m2. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 199,5 k-m2. Rakennusten koot ja lukumäärä täyttävät kaavan ja rakennusjärjestyksen määräykset.

Rakennuspaikka sijaitsee hyvän tieyhteyden päässä lähellä Ristiinantietä ja sen läheisyydessä on ympärivuotista asumista. Rakennus on varustettu kaikilta osin vakituiseen asumiseen soveltuvalla tekniikalla ja rakennuksen E-luku on laaditun energiaselvityksen mukaan 110 kWhE/m² a vaatimustason ollessa 139 kWhE/m², joten rakennus täyttää tältäkin osin vakituisen asunnon vaatimukset.

Kiinteistöllä käytettävä vesi otetaan omasta kaivosta. Mustat jätevedet johdetaan umpisäiliöön ja harmaat jätevedet imeytetään. Rakennus täyttää muutoinkin vaatimukset vakituisesta asuinrakennuksesta.

Hakija perustelee poikkeamishakemustaan muutolla paikkakunnalle vakituiseen asuinrakennukseen.  

Tekninen johtaja on käynyt paikan päällä.

Naapurikiinteistön omistajat on kuultu, eikä heillä ole ollut hankkeesta huomautettavaa.

Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää.

Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle. Poikkeamisluvan myöntäminen ei myöskään vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää kiinteistön 623-418-1-137 omistajalle poikkeamisluvan loma-asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi Puumalan kunnan Kyllölän kylässä kiinteistöllä Taistonranta edellä esitetyillä perusteilla.

Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on 12.11.2020.

Myönteinen päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Etelä-Savon Ely-keskus, rakennustarkastaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00