Kunnanhallitus, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 Osallistuminen Kutilan kanavan rakentamiseen ja rahoittamiseen

PuuDno-2020-211

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Karjalan liitto on yhdessä Lappeenrannan kaupungin ja Taipalsaaren kunnan kanssa valmistellut jo yli sata vuotta suunnitellun Kutilan kanavan toteuttamista Taipalsaarelle. Kanavalla ja sen yhteydessä rakennettavalla pumppaamolla olisi vedenlaatua parantava vaikutus Pien-Saimaalle, mutta se myös mahdollistaisi noin 10 kilometriä lyhyemmän ja nopeamman huviveneliikenteen Lappeenrannasta Suur-Saimaalle ja sitä kautta myös pohjoisemmaksi kohti Puumalaa, kuljettaessa Kyläniemen länsipuolelta.

Taipalsaaren ja Lappeenrannan kunnat ovat tehneet päätökset Kutilan Kanava -osakeyhtiön perustamisesta. Yhtiön tehtäväksi tulisi rakennuttaa kanava ja ylläpitää sitä ainakin alkuvuosina. Yhtiön osakepääomaksi tulisi 500 000 euroa. Itse kanavan rakentamisen kustannusarvio on tässä vaiheessa noin 15 miljoonaa euroa, josta edellä mainitut kunnat ovat rahoittamassa noin kolmasosaa. Lopullinen rahoituskokonaisuus on riippuvainen myös hankkeelle saatavasta valtion ja EU:n rahoituksesta.

Etelä-Karjalan maakuntaliitto on lähestynyt myös Puumalan kuntaa pyynnöllä osallistua kanavahankkeen toteuttamiseen joko osakepääoman sijoittamisen muodossa ja/tai osallistumassa itse investoinnin toteuttamiseen.

Etelä-Karjalan maakuntaliiton kirje oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää antaa todeta valmistelukantanaan seuraavaa:

Puumalan kunnanhallitus suhtautuu kanavahankkeeseen myönteisesti ja on valmis neuvottelemaan Puumalan kunnan osallistumisesta kanavan toteuttamisen mahdollistamiseen. Puumalan kunnan osalta kyseeseen tulisi kuitenkin projektin suuruusluokkaan suhteutettuna vähäiseksi katsottava avustus investoinnin toteuttamiseen.

Kunta ei ole erityisen kiinnostunut kanavayhtiön osakkuudesta, mutta tarvittaessa myös osakkeiden merkitseminen on mahdollista mikäli se onnistuu siten, ettei kunnalle tule yhtiöjärjestyksen tai osakassopimuksen myötä muita velvoitteita kuin osakepääoman suorittaminen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Karjalan maakuntaliitto, Taipalsaaren kunta, Lappeenrannan kaupunki

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00