Kunnanhallitus, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Osallistuminen Etelä-Savon pääomarahaston rahoittamiseen

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon ELY-keskus on myöntänyt yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta 17.6.2019 Etelä-Savon pääomasijoitusrahaston (South Savo Growth Fund) perustamista varten (ESAELY/0095/05.02.09/2019).

Myönnetyn avustuksen määrä on miljoonaa euroa ja se on myönnetty Mikkelin kaupungille edelleen sijoitettavaksi perustettavaan pääomasijoitusrahastoon. ELY:n osuuden lisäksi Mikkelin kaupungin osuus on suunniteltu olevan 200 000 euroa, Pieksämäen kaupungin osuus 67 000 euroa, Savonlinnan kaupungin osuus 133 000 euroa ja yksityisten sijoittajien osuus noin 2,1 miljoonaa euroa, jolloin rahaston kokonaissuuruus on noin 3,5 miljoonaa euroa. ELY-keskuksen avustus on haettava maksuun vuoden 2020 marraskuun loppuun mennessä, jota ennen rahaston on oltava perustettuna.

Rahaston tarkoituksena on täydentää rahoitusmarkkinoilta puuttuvaa pääomaa, joka suunnataan vasta aloittaneille ja nuorille yrityksille. Sijoitustoiminta keskittyy voimakasta kasvua ja kansainvälistymistä hakeviin nuoriin sekä perustamis- ja siemenvaiheen yrityksiin, jotka ovat sijoittuneet tai tulevat sijoittumaan Mikkelin seudulle tai muualle Etelä-Savoon. Sijoitus voi myös kohdentua yritykseen, joka muulla tavoin tuottaa liikevaihtoa tai työpaikkoja Etelä-Savoon yrityksen kotipaikasta riippumatta. Rahasto mahdollistaa ja aktivoi yksityisten sijoittajien kanssasijoituksia sekä pyrkii nopeuttamaan lisäsijoitusten toteutumista kohdeyrityksiinsä. Rahaston tavoitteena on kohdeyhtiöiden arvonnousun kautta tapahtuvan tuoton saaminen. Rahaston avulla suunnitellaan rahoitettavaksi 15-25 yritystä, ja ensisijoituksen suuruus olisi 25.000 – 150.000 euroa. Yhteen kohdeyhtiöön voidaan sijoittaa enintään 10 % rahaston kokonaispääomasta. Rahaston toimikausi olisi 10 vuotta. Rahasto on tarkoitus perustaa ns. epäsymmetrisenä rahastona, jossa voitonjako poikkeaa tavanomaisesta kommandiittiyhtiön voitonjaosta. Epäsymmetrisessä voitonjaossa julkinen sijoittaja luopuu omista tuottovaatimuksistaan yksityisten sijoittajien hyväksi siinä tarkoituksessa, että julkiselle sijoittajalle (Etelä-Savon kaupungit ja kunnat) kertyy hyötyjä lisääntyneen elinkeinotoiminnan, välillisten verojen, kasvuyritysten kehittymisen ja kasvun, yksityisten sijoittajien helpomman houkuttelun jne. muodossa. Epäsymmetrisyyden kautta rahastosta saadaan kiinnostavampi yksityisille sijoittajille, koska pääomasijoitus alkuvaiheen yrityksiin on riskipitoista ja pitkäjänteistä toimintaa.

Rahaston mahdollinen voitonjako tapahtuu niin, että ensin palautetaan sijoittajien pääomapanokset. Kaupungeille ja kunnille palautettava osuus olisi ELY-keskuksen avustusta vastaava määrä eli miljoonaa euroa, siinä suhteessa miten kaupungit ja kunnat ovat tehneet omat pääomasijoitukset. Tämän hetken tilanteessa Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan yhteenlaskettu sijoitus on 400 000 euroa, josta Mikkelin kaupunki on sijoittanut 50 %, joten miljoonasta eurosta Mikkelille palautettava pääomapanos olisi 500 000 euroa ja muille kaupungeille vastaavasti panostensa suhteessa (tilanne tarkentuu mahdollisten muiden Etelä-Savon kuntien sijoitusten selvitessä). Seuraavaksi rahaston tuloja maksettaisiin sijoittajille niin, että sijoittajat saisivat sovittua korkoa vastaavan tuoton yhtiöpanokselleen. Kaupungeille korkoa maksetaan vain kunkin suorasta pääomapanoksesta. Loppuosa rahaston tuloista jaettaisiin siten, että 80 % varoista jaettaisiin yksityisille sijoittajille heidän pääomapanostensa mukaisessa suhteessa ja 20 % maksettaisiin hallinnointiyhtiölle.

Rahaston perustaminen vaatii, että yksityisiltä toimijoilta saadaan sijoittajasitoumuksia vähintään 2.100 000 euron edestä. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy on hakenut yksityisiä sijoittajia osallistumaan rahaston toimintaan. Tällä hetkellä sijoittajasitoumuksia puuttuu vielä noin puolen miljoonan euron osalta. Rahastoon on mahdollista ottaa mukaan julkista rahoitusta, julkisen rahoituksen osuus saa olla maksimissaan 60 % koko rahastosta. Tämän myötä myös Etelä-Savon muita kuntia on pyydetty mukaan sijoittamaan ko. rahastoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että Puumalan kunta sitoutuu osallistumaan Etelä- Savon pääomasijoitusrahaston toimintaan enintään 25 000 euron osuudella 3 571 430 euron rahastosta. Kunnan osuus rahastoon sijoitetaan vuosien 2021-2023 välisenä aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00