Kunnanhallitus, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 Lisäavustushakemus 4H-toimintaan

PuuDno-2020-19

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan 4H-yhdistys ry anoo 6.10.2020 päivätyllä kirjeellä vuodelle 2020 lisäavustusta 4 000,00 euroa seuraavin perustein.

"Työllistimme kesällä 2020 vierasvenesatamassa 13 nuorta erilaisiin tehtäviin, mutta veneilykausi ei ollut niin tuottava, että tulot olisivat riittäneet kattamaan yhdistyksen menot. Työllistimme monta nuorta, että palvelutaso pysyisi hyvänä. Teimme paljon lisätöitä vallitsevan koronatilanteen vuoksi kuten paljon ylimääräistä siivousta. Lisäksi myös kemmakka -sopimus ei tuottanut tuloja, kun torikauppiailta perittiin vain normaalit torimaksut eikä kemmakka-ajan maksuja, joten niistä saatavat tulot jäivät pienemmiksi kuin vuonna 2019. Kaikkiaan työllistämistuotot olivat noin 6500,00 vähemmän kuin vuonna 2019. Maksoimme nuorille palkkoja melkein 21 500,00 euroa ja siihen lisäkulut päälle.

Puumalan 4h-yhdistys anoo kohteliaimmin, että kunnan avustus toimintaan hyväksyttäisiin. Avustus käytetään kesätyöntekijöiden vakuutusmaksuihin. Tämä avustuksen merkitys on yhdistykselle todella suuri ja näin yhdistys pystyy jatkamaan toimintaa."


4H-yhdistyksen lisäavustushakemus ja tuloslaskelma ovat oheismateriaalina.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää Puumalan 4H-yhdistykselle lisäavustusta 2000 euroa.

 

Keskustelun kuluessa Antti Kasanen ehdotti, että kunnanhallitus myöntäisi 4H-yhdistykselle lisäavustusta 4 000 euroa. Kunnanhallituksen varapj. Keijo Montonen kannatti Antti Kasasen tekemää ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu kunnanhallituksesta poikkeava ehdotus, asiasta on äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys, kunnanjohtajan ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Antti Kasasen tekemää ehdotusta kanattavat äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä (Laura Pitkonen, Minna Korhonen, Seija Ikonen ja Harri Kautonen) ja 3 EI-ääntä (Antti Kasanen, Keijo Montonen ja Olli Luukkonen). 
 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen äänin 4 - 3.

Tiedoksi

Puumalan 4H-yhdistys

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00