Kunnanhallitus, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 LISÄPYKÄLÄ: Puumalan pakastamon vuokraaminen 1.1.2021 lähtien (lisäpykälä)

PuuDno-2020-213

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnalla on omistuksessaan noin 1200 neliön suuruinen pakastamorakennus, jossa harjoitetaan pakastustilojen lisäksi elintarvikealan toimitilaa. Rakennus, erillinen varastorakennus ja tontti on vuodesta 2006 lukien vuokrattu nykyiselle vuokralaiselle. Pitkäaikaisten vuokranmaksuongelmien vuoksi ko. vuokrasuhde irtisanottiin kunnan toimesta vuokrasopimuksen irtisanomisehtojen mukaisesti kesällä 2019 päättymään 31.7.2020. Kesällä 2020 vuokralaisen kanssa tehtiin määräaikainen vuokrasopimuksen jatkaminen vuoden 2020 loppuun, ja vuokralainen on ilmoittanut olevansa halukas edelleen jatkamaan vuokraamista. 1.1.2021 lukien kunnalla ei ole tiloihin vuokrasopimusta tai vuokralaista. Helsingin käräjäoikeudessa on vireillä nykyistä vuokralaista koskeva yrityssaneerausmenettely, jolle on 8.10.2020 annettu määräaikaa 30.4.2021 saakka.

Tilat on kunnan toimesta vuokrattu tällä hetkellä siten, että kunnalla on ollut vastuu kiinteistön vakuuttamisesta ja lisäksi rakenteista ja kylmälaitteiden huollosta ja -korjauksesta. Vuokralainen on vastannut kiinteistön käyttökuluista, joten kunnan vuokratulo on ollut käytännössä lähes pelkästään pääomavuokraa. Vuokratulot ovat pääasiallisesti riittäneet kunnan kuluihin ja poistoihin, joskin yksittäisinä vuosina vuokraustoiminta on ollut kunnalle tappiollista kertaluontoisista kunnossapitokuluista johtuen.

Yllä mainittu vuokralainen on harjoittanut tiloissa pakastustoimintaa ja lisäksi alivuokrannut osaa tuotantotiloista muille yrityksille. Tiloissa on alivuokralaisten toimesta harjoitettu viime aikoina leipomotoimintaa ja kalatalouden jalostustoimintaa. Tällä hetkellä tilat eivät ole ympärivuotisesti olleet tuotantokäytössä, eikä tiloissa ole ollut kuin yksi ympärivuotinen työntekijä.

Kunta on edellä mainittujen alivuokralaisten kanssa selvittänyt tilojen käyttämistä 1.1.2021 lukien. Näistä Puumalan Hatsapuri Oy on etsinyt nykyistä laajempia tuotantotiloja leipomotoiminnalle syksyn ajan ja yritys on valmiina vuokraamaan suuren osan pakastamon tiloista ja jatkamaan myös tiloissa siellä nyt harjoitettavaa pakastustoimintaa. Syksyn aikana on selvitetty tämän vaihtoehdon lisäksi myös erillisen laajennusosan toteuttamista, jonka kustannusarvio olisi ollut noin 550 000 euroa, ja jolloin leipomotoiminta olisi tukeutunut uudisosaan ja yrityksen nyt käyttämiin tiloihin. Vuokralaisen kanssa on yhdessä katsottu, ettei laajennusosan toteuttaminen ei ole tässä vaiheessa vielä tarkoituksenmukaista eikä ratkaisu olisi mahdollistanut tilatarpeiden täyttämistä pidemmällä tähtäimellä. Toiminta voidaan kuitenkin yrityksen mukaan käynnistää jo olemassaolevissa tiloissa, edellyttäen kuitenkin erikseen määriteltäviä muutostöitä. Käytännössä kyse olisi tilojen elintarvikehygienian varmistamisesta leipomotoiminnan osalta. Puumalan Hatsapuri Oy ottaisi vastatakseen myös tiloissa harjoitettavan pakastustoiminnan.

Loppuosa tiloista (n. 250 neliömetriä) vuokrattaisiin Kalakontti Saimaa Oy:lle, jonka käyttöön jäisivät ko. yrityksen jo nyt osan vuodesta alivuokraamat tilat. Näiden kahden alivuokralaisen lisäksi pakastamolla on syksyisin harjoitettu kolmannen yrityksen toimesta noin 1,5 kuukauden ajan mädin talteenottotoimintaa, ja ko. yritys on vuokrannut kalanjalostustilojen lisäksi noin 70 neliön alueen tiloista, jotka nyt siirtyisivät ympärivuotisesti leipomokäyttöön. Tämän yrityksen tilatarpeiden varmistaminen tulee ratkaista syksyyn 2021 mennessä.

Puumalan Hatsapuri OY:n kanssa on neuvoteltu molempia osapuolia sitovasta 5 vuoden määräaikaisesta vuokrasopimuksesta, joka jatkuisi tämän jälkeen toistaiseksi voimassa olevana. Veroton kuukausivuokra olisi 1500 euroa, ja koko rakennuksen kuukausivuokran taso olisi 2000 euroa. Vuokrasopimuksessa on määritelty lisäksi enintään 100 000 euron muutostöiden toteuttamisesta, jotka molemmat osapuolet osaltaan hyväksyvät ja joiden kustannukset lisätään yrityksen vuokraan 20 vuoden poistoajalla. Yritys vastaa itse kaikista kalustoinvestoinneista tiloihin, ja vastaa vuokraamansa rakennusosan käyttökuluista. Vuokranantajan ja vuokralaisen vastuunjako pysyy samana kuin se on ollut nykyisen vuokralaisen kanssa.

Lisäksi vuokrasopimuksessa on määritelty laadittavaksi erillinen alueen kehittämissuunnitelma kevään 2021 aikana. Tässä suunnitelmassa voidaan arvioida laajennusosien tai mahdollisen uudisrakentamisen vaihtoehdot sen varmistamiseksi, että nykyisten yritysten toiminnan laajentuminen  mahdollistetaan tulevaisuudessa.

PÄÄTÖKSEN YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI:

Ko. leipomoyrityksen kanssa on etsitty syksyn aikana toimitiloja Puumalan alueelta, mutta muita sopivia toimitiloja ei ole löydetty. Merkittävimpänä toisena vaihtoehtona oli ns. Melkan halli, mutta tämän tilan saattaminen toimintaan sopivaksi olisi ollut erittäin vaikeaa, ja yritys olisi joka tapauksessa joutunut turvautumaan pakastamon palveluihin, mikä olisi heikentänyt toiminnan kilpailukykyä. Päätös mahdollistaa siten yrityksen toiminnan käynnistämisen Puumalassa ja tuo mukanaan myös uusia synergiaetuja pakastustoiminnan osalta, joten siten päätöksellä on myönteiset yritys- ja työllisyysvaikutukset peilattuna nykytilanteeseen.

Jatkossa kunnalla olisi pakastamotiloissa kaksi erillistä vuokralaista, millä voidaan arvioida joko myönteisiä tai kielteisiä yritysvaikutuksia. Uuden yritystoiminnan käynnistäminen tiloissa tarkoittaa myös tarvetta suunnitella alueen toimintaa, tulevaisuutta ja tilojen käyttöä uudella tavalla. Lisäksi tiloissa on nyt määräajoin ollut tilapäisiä muita vuokralaisia, joiden tilatarpeet joudutaan ratkaisemaan uusilla tavoilla.

Mikäli tiloihin ja pakastustoiminnalle ei löydetä ulkopuolista vuokralaista, joutuu kunta pakastusasiakkaiden palvelun turvaamiseksi tekemään hyvin todennäköisesti muita ratkaisuja, joita on viimeisen 1,5 vuoden aikana alustavasti kartoitettukin pakastamon tulevaisuuden epäselvyyden vuoksi. Viime kädessä kunta joutuisi kiinteistönomistajana itse harjoittamaan tiloissa pakastusliiketoimintaa, mikäli erillistä toiminnanharjoittajaa ei tiloihin löydettäisi. Tällaisen toiminnan harjoittaminen olisi kunnan toimimista markkinoilla, mitä ei nykyisen kilpailulainsäädännön, kuntalain ja kunnan yritysilmapiirin kannalta voida pitää lainmukaisena tai suotavana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää solmia Puumalan Hatsapuri Oy:n kanssa liitteen mukaisen sopimuksen tilojen vuokraamiseksi Puumalan pakastamolta 1.1.2021 lukien. Päätös pannaan täytäntöön kuntalain 143 § mukaisesti välittömästi.

Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa teknisen johtajan solmimaan Kalakontti Saimaa Oy:n kanssa sisällöltään soveltuvin osin vastaavan sopimuksen nyt vuokraamatta jäävien tilojen osalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Puumalan Hatsapuri Oy, Kalakontti Saimaa Oy, Jääsaukko Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00