Kunnanhallitus, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 162 LISÄPYKÄLÄ: Pistohiekan ranta-asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakennusurakka (lisäpykälä)

PuuDno-2020-176

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Pistohiekan ranta-asemakaavan kunnallistekniikan 1. vaiheen toteuttamisesta on laadittu suunnitelmat kesän ja alkusyksyn aikana. Suunnitelmat on laatinut Sitowise.

Valtuusto on hyväksynyt suunnitelmat kokouksessaan 28.9.2020. Tuolloin tiestön ja vesihuoltoverkoston hankintahinnaksi arvioitiin 420 000 euroa, alv 0%. Suunnitelman toteutus edellyttää lisäksi pienempiä investointeja harmaiden vesien keskitettyyn käsittelyyn sekä olemassa olevan puhtaan veden kaivon kunnostamiseen.

Kaava-alueen päätie toteutetaan hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti sorapäällysteisenä ja 6 metrin levyisenä. Rakentamisen yhteydessä toteutetaan myös koko aluetta palveleva vesihuoltoverkosto. Käymälävesien säilöntä ja kuljetus toteutetaan tonttikohtaisesti ja harmaat vedet ohjataan paikallisesti keskitettyyn puhdistukseen ja suodatukseen.

Nyt kilpailutetun 1. vaiheen maarakennuksen pääurakka sisältää suunnitelmien mukaisesti mm. seuraavat työt:
- vesijohtoverkoston, jätevesiviemäröinnin ja paineviemäröinnin rakentaminen materiaaleineen ja    
  tarvikkeineen sekä maatöineen
- rumpuputken asennus tarvikkeineen ja maatöineen
- laskuojan muotoilu
- luiskien maisemointi
- tielinjausten sovittaminen tonttiliittymiin
- nykyisten rakenteiden siirrot ja suojaukset
- katuvalaistuskaapelointien suojaputkien sekä valaisinjalustojen asentaminen maatöineen ja tarvikkeineen
- kaapelinvetonarujen asennus suojaputkiin
- tietoliikennekaapeleitten varausputkien asennus tarvikkeineen ja maatöineen sis. vetonarut

Rakennuttajan hankintoja ja erillisurakoita ovat mm.
− jätevesien puhdistamorakennuksen, jätevesipumppaamon ja vedenottamon rakentaminen tarvikkeineen
− puuston kaato, runkopuiden ja latvustähteiden poisto
− valaisimien, valaisinvarsien, lamppujen, valaisinpylväitten ja kaapelointien hankinta ja asennukset sekä  
   sähkökytkentöjen teko

Myöhemmässä vaiheessa on tarkoitus toteuttaa kaava-alueen katuverkostoa täydentävät katuyhteydet, valaistus, asfaltointi ja kevyen liikenteen väylät.

1. vaiheen urakan on oltava kaikilta osiltaan täysin valmiina ja kaikki viimeistelytyöt tehtynä viimeistään 23.5.2021.

Pistohiekan matkailualueen katujen ja kunnallistekniikan maarakennustöiden kilpailutus käytiin 13.10.-3.11.2020. Tarjouspyyntö suunnitelmineen ja muine liitteineen on ollut nähtävillä työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä, julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa HILMAssa sekä kunnan kotisivuilla 13.10.2020 alkaen. Lisäkysymyksiä urakan sisällöstä pyydettiin jättämään 22.10.2020 mennessä ja kysymyksiin vastattiin 28.10.2020 kunnan kotisivuilla.

Määräaikaan, 3.11.2020 klo 12.00, mennessä saatiin kymmenen tarjousta, joista kaikki täyttivät tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset. Urakkatarjousten avauspöytäkirja oheismateriaalina. Kilpailutuksessa saatu edullisin tarjous oli 274 900,00 euroa, alv 0%.

Kolmen edullisimman tarjouksen jättäneiden kanssa käytiin selonottoneuvottelut 5.11.2020. Selonottoneuvottelujen tarkoitus on varmistaa, että tarjouspyyntö on ymmärretty oikein ja ettei urakkalaskennassa ole tapahtunut esim. alihintaan johtavia laskentavirheitä. Selonottoneuvotteluiden pöytäkirjat oheismateriaaleina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää

  1. valita Pistohiekan kunnallistekniikan vaiheen toteuttajaksi suunnitelmien ja kuvaustekstin mukaisessa laajuudessa Jari T. Liukkonen Oy:n, urakkahinta 274 900,00 euroa, alv. 0%.  
  2. tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Valtuusto päättää hyväksyä hankinnan toteuttamisen kunnanhallituksen ehdottamassa muodossa ja sitoutua varaamaan hankintaan tarvittavat määrärahat vuoden 2021 talousarvioon.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Kyseessä on muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen tai hankintaoikaisun johdosta muutettuun hankintapäätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

1    OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusoikeus

Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).    

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua. Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Puumalan kunnanhallitus.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:
–    hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
–    miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
–    millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumala kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

2    VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusoikeus

Tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai se, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että asianosainen on saanut hankintapäätöksen tiedoksi ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireille tulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.
Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 3314
Puhelinnumero: 029 564 3300

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen: Puumalan kunta
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Hankintayksikön kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus voi periä valituksen käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksusta säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00