Kunnanhallitus, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 150 Kunnallisveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2021

PuuDno-2020-210

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän on suoritettava kunnallisverotuksen verotettavasta tulostaan tuloveroa kunnalle kunnan määrittämän veroprosentin mukaan. Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Puumalan tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2020 lähtien 19,50 %, kun se tätä ennen oli 20,00. Etelä-Savon verotettavilla tuloilla painotettu veroprosentti on tänä vuonna arviolta 21,92 ja koko maan 19,97. Yhden tuloveroprosenttiyksikön tuotto on ensi vuonna Puumalassa arviolta 330 000 euroa.

Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruudesta laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Vero maksetaan aina kiinteistön sijaintikunnalle. Kiinteistöveroprosentit määrätään sadasosan tarkkuudella.

Verolaji

Lain sallima vaihtelu-
väli

Etelä-Savon keski-
arvo

Koko maan keski-
arvo

V. 2020
veroprosentti Puumalassa

Yhden promillen tuotto, euroa/vuosi

Veron tuotto vuonna 2020, euroa

Yleinen kiinteistövero

0,93-2,00

1,26

1,08

0,95

80 000

755 000

Vakituisen asunnon kiinteistövero

0,41-1,00

0,57

0,50

0,48

57 000

275 000

Muun kuin vakituisen asunnon kiinteistövero

0,93-2,00

1,29

1,20

1,08

68 000

740 000

Kaikkien kolmen yllä mainitun kiinteistöveroprosentin alentaminen lain sallimalle minimitasolle pienentäisi kunnan verotuloja noin 150 000 eurolla. Vastaavasti prosenttien korottaminen ylärajalle lisäisi verotuloja noin 1,7 miljoonalla eurolla.

Näiden lisäksi kunta voi halutessaan määrittää erikseen seuraavat veroprosentit, joita sovellettaisiin yleisen kiinteistöveroprosentin sijaan:

Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti, joka Puumalassa saisi olla välillä 2,00-6,00 %
Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti, joka voi olla yleisestä kiinteistöverosta poiketen alempi, myös 0,00 %
Voimalaitosten veroprosentiksi voidaan määrätä 0,93 - 3,10 %.

Puumalassa ei ole kiinteistöverolain mukaisia voimalaitoksia lainkaan. Yleishyödyllisten yhteisöjen verokertymä on ollut noin 1500 euroa. Rakentamattomien rakennuspaikkojen osalta yhden prosenttiyksikön tuotto on noin 4200 euroa. Puumalassa ei viime vuosina ole määritetty erikseen yleishyödyllisen yhteisön, voimalaitoksen tai rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosenttia.

Vuoden 2021 talousarvion laadinnassa on lähdetty siitä, että veroprosentit pidettäisiin vuonna 2021 ennallaan.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää määrätä vuoden 2021 kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit seuraaviksi:

  • kunnan tuloveroprosentti: 19,50 %
  • yleinen kiinteistöveroprosentti: 0,95 %
  • vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 0,48 %
  • muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 1,08 %

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.