Kunnanhallitus, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 Sidonnaisuusrekisteri ja vastuullisen viranhaltijan nimeäminen

PuuDno-2017-158

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jaana Kontio, jaana.kontio@puumala.fi

Kuvaus

Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan sidonnaisuuksista ilmoittamisesta säännellään kuntalain (410/2015) 84 §:n seuraavasti: ”Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuus ilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.”

Päätösehdotus

Esittelijä

Mari Granfelt, mari.granfelt@puumala.fi

Tarkastuslauta päättää merkitä tiedoksi kuntalaissa (410/2015) tarkastuslautakunnan tehtäväksi säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisen sekä ehdottaa kunnanhallitukselle, että kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun yleisessä tietoverkossa olevan sidonnaisuuksien rekisterin ylläpitäjäksi nimetään tarkastuslautakunnan sihteeri Jaana Kontio.

Päätös

Jaana Kontio poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Esteellisyysperuste: Osallisuusjäävi.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, hallintopäällikkö, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus nimeää kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun yleisessä tietoverkossa olevan sidonnaisuuksien rekisterin ylläpitäjäksi tarkastuslautakunnan sihteeri Jaana Kontion.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.